የእለት ዜና

Hojjattoonniwaajiiraaleemotuummaabulchiisa magaalaa Finfinnemiindaan baatii tokkoo dirqamaan irraa citaa jira

Bulchiinsimagaalaatti birrii miiliiyoona 734 kaazinaakootti waanan kafaleefiidirqamadha jadheera.
Hojjattonni motuummaa waajiiraalee bulchiisaa magaalaaFinfinne jala jiran keessa hojjatan deggarsa bulchiisii magaaliichaa raayyaa ittisa biyyaaf walitti qabuf dirqamaan miindaasaanii baatii tokkoo akka Keenan dirqamaa jiraachuu addis maaladaatti hiimaniiru.

Hojjattonni motuummaa waajiiraalee bulchiisaa magaalaa Finfinne kessamiindaaxinno amma guddaa kafalameefii hojjatan miindaasaanii. Baatii tokkoo raayyaa ittisa biyyaaf feedhiisaaniitiin akka Keenan xalayaan ajajuu yoo isaan gahees xalayyichiif hojjira olmiisaa faalla’a ta’uusaa addis maaladaatti hiimaniiru.

Bulchiisii magaaliichaa hojjatoota motuummaa Isa jalatti argamaniif waraqaafoormii dabarsee addis Maaldaan ilaalttetti .foormiin degarsa itti walitti qaban mataduree waadaa hojjattonni motuummaa waajiiraalee motuummaa bulchiisaa magaalaa Finfinne raayyaa ittisa biyyaaf deggarsa itti seenan jadhuun qophaa’eedha.

Waraqaan waadaa bulchiisii magaaliichaa rabsee ragaa guutuu nama deegarsa taasiisuufi miindaaqulqulluu baatiidhaan argatuu kan qabuu yammu ta’uudeegarsiichiieyyamaabbichaa iratti kan huunda’ee akka ta’ee agarsiisa. Deeggarsii kuuniis yeroo waggaa tokko kessatti jachuuniis Adoolessa 1/2013 amma waxabajjii 30 bara 2014tti ta’a jadha waraqaan foormii hojjatoota kan ga’ee.
Waraqaan foormii deggarsa walitti qabuuhojjattota waajiiraalee motuummaa bulchiisaa magaalaa Finfinnefrabsamee hojjattonni rayya ittisa biyyaaittophiiyaaf deggarsakan ta”uu miindaa arggadhuu kan baatii tokkoo baatii baatiidhaancitee Wagga tokkoof akka kafalamuu eyyamakootiin kennuukoo malattokootiin nan mirkanessa jadha.Haa ta’uu malee hojjattonni motuummaa waajiiraalee bulchiisaa magaalaa kana jala hojjattan addis maaladaan haasofsiiftee akka xalayaa miindaan isaanii akka cittu itti malattesanirrajiru jadhutti ibsameera jiru eyyama isaaniitiin ittu hin ta’iin dirqamanii ta’uueeraniiru.

Hojjattonni kuun Akka jadhaniitti ittu eyyama namaatiin keenama ta’ee hojjataan tokkon tokkonsaa amma danda’ee amma humnasaa akka kennuutaasiifamuu qaba turee jadhaniiru.h aata’uu malee xalayyicha irratti kan ibsamee dirqama ta’usaatiin ol eeyyamaan yoo ta’ees hojjataan amma humnasaa kan eeyyamee akka keennu taasiifamuu qaba turee jachuun duubbataniiru .
Xalayaan deeggarsa walitti qabuu bulchiisa magaalaa Finfinne irraa rabsamee miindaa qulqulluu baatii tokkoo waan jadhuuf hojjattonni motummaa kana gochuuf humnaafiifeedhii hin qabnne xalayaa fuudhatan iratti akka humnasaanitti miindaa isaanii baatii tokko gad yoo guutanii erganiis hiin danda’amuu jadhamee akka itti deebii’ee addis maaladaatti ibsaniiru.

Hojjattonni motuummaa miindaasaanii irraa harkadhibbaa kessaa 20 fi 50 akka cittu eeyyamamoo ta’uu isaanii mallattoo isaaniitiin mirkanessanii eergan hin danda’amuu jadhamanii miindaasaanii baatii tokko akka malatteessan xalayaan lamataa akka isaan ga’ee addis maaladaan mirkanesiteetti

Hojjattonni motuummaa kana taasiisuu eyyamamoo hin taanee amma gabaasnni kuun qindaa”etti miindaan isaanii baatii Adoolessaa akka gadhin dhiifamnnef duubbataniiru.Hojjattota miindaan isaanii gad hindhiifamnnef keessaabarsiifttonni niiargamuu.barsiifttonnimiindaasaanii yeroo kaan guyya 23_28 jiruutti bahuuf amma duubatti harkiifachuu isaatiin amma kiiraa manaafii baasiiwan biraa taasiifachuuf rakkachuu isaanii ibsaniiru.

Addis maaladaan komee hojjatootabulchiisa magaalaa miindaa isaanii qulqulluu baatii tokko ittu hiin taanee amma huumnasaanii eyyamasaaniitiin deegarsa taasiisuu barbaadankanaaqabatteegara bulchiisa magaalaa dhaqxxetti .

Motummaan duursee kaazinaa isaatii birrii miiliiyoona 734 kafalleerajeechuudhaan ogeessi press sekretariiyaatii bulchiisa magaaliichaa obbo Sintaayyo Dariibee addis maaladaatti hiimaniiru.miindaan hojjatoota motuummaa akka ciitu huundiduursee walii galeera kan jadhanSintaayyonkomeendhiyaachuu kan qabu duradha motuummaan dursee kaazinaasaatii waan kafaleefciituunsaa dirqama jadhaniiru.


አዲስ ማለዳ 24 Adoolessa 2013 No 8

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

error: Content is protected !!