የእለት ዜና

Barsiiftonni magaalaa Finfinneetti argamantalaalli Covid-19nittu hin fudhatiin hojii irratti argamuuhindanda’anjedhame

Barsiiftonnii manneetii barmootaadhuunfaafii mootummaa magaalaa Finfinneetti argamanhuundaatalaalliiCovid -19 yoo fudhatan malee hojii irratti argamuu akka hindandenyee ibsame.
Biiroon barnootaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee xalayaagaafa 25 12 13 barresseenbarsiiftootamanneetii barnootaa motummaatiif dhuunfaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti argamanhundaaf Hagayyaa 25 amma Qaam’ee 5 2013tti duulaan talaallichii kan kennamee ta’uu ibseeakkaataama kanaanmanneetii barnootaa motummaafii dhuunfaa hundaa keessatti barsiiftonniifi hojjattonni hojjetan talaallii kana talallifamanniwaraqaamirkanneessaa yoo dhiyyessubaatan gara hojii isaaniittigalu hin danda’an jachuudhaan akkekachiisa.

Addis Maaladaan akka hubatteettixalayiichiibiirooleebarnootaakuutaalee magaalaafi Aanaalee hundaafkanergamee yammu ta’u qabiyyeenxalayiichaasbarsiisaantalaallichahinfudhannee kamiyyuu gara dhaabbilee barnootaaatti tajajilakennufseenuu kan hindandeenye ta’u kan ibsuu akka ta’ee mirkaneefattetti.dhimmicha irratti Addis Maaladaan kan dubbifteenItti Gaafatamaan Biiroo Fayyaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Dr. Yohannis Caalaa.biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee waliin marii’achuudhaanwaltajjiitalaalliikooviid 19 haaraa kaa’uudhaanbarsiiftonniifhojjatonnimagaalattitargamanhundi talaallicha akka fudhatan walii galtterraga’amuuisaaeeraniiru.Kessumaa amma vayiirasiinDeltaa haaraa uumameebaliinaantamsa’aa kan jiruufiidarggaggotalle kan hubu ta’uu isaatiintalaallichabarsiiftootaafiihojjattotamaneetiibarnootaakessa hojjetan hundaafkennuuf hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru.

Dr. Yohannismagaalattitbarsiifttonni kuma 60 ol akka jiraniifiiammalli hojii isaanii immo barattoota heddu waliin kan walitti isaan fidu ta’uu isaatiintalallichafudhachuun isaanii barbaachiisaa ta’uu isaaeeraniivaayirasii koronaa haaraa amma ariitiidhaandaddarbaajiruu dargaggoota hedduhubaajiruuTattamsa’inaisaahiriisuudhaaf hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru.

Xalayiichiibarsiisaas ta’ee hojjataanmaneetii barnootaa magaala Finfinnee kessahojjatuu kamiyyuu talaalli fudhachuuisaawaraqaa ragaa agarsiisuuqabatu malee tajaajiilakennudhaafseenuu akka hin dandenyeefiitalaallichafudhachuun dirqama ta’uu isaa kan akkekachiisuu ta’uu isaa irratti Addis Maaladaangaaffii ittiigaafatamaabiiroo fayyaa

magalattifdhiyeesiiteentalaallichakennuudhaafeyyamnnibarsiiftootaa gaafatamtuu hin qabu kunis kan ta’ee yaachiifttummaavayirasichaa irraa ka’eetu.Kanaaniis Itiyoophiyaa keessatti wareerawwan garaa garaa yeroo garaa garaatti kan ka’an ta’uustalaalliinkalattidhaanwareerichaittisuudhaafargame seenaa ishee keessatti hinturree.Kanaafuulammiileen haala kana hubachuudhaan talaalicha akka fuudhatan carraa isaanii miijatefayadamuu qabu malee komee kaasuun sirrii miti jachuudhaan Kessumaa barsiifttonni fayyaa barattoota isaanii eeguudhaafiwareericha irraa of ittisuudhaafjachatalaaliichafudhachuun gaarii akka ta’e dubbataniiru.

Barsiiftonnifii hojjattonni talaallichadirqamaan akka fudhatan itti himamegama isaaniitiin talallichadirqamaanittu hin ta’iinfeedhiidhaanfudhachuu akka qaban Addis Maaladaatti himaniiru. Kanaafiis akka sababbitti kan himan barsiiftootaafiihojjatootakessa kanneen dhuukubabiraa qaban ijaa jiran talaalliinCovid -19immorakko isaanii ijjaa itti heddummeesuu ta’uu himu.Xalayaanergameeyyamahundaafii rakkoolee walqabatoo kan giddu gala hin taasiifannee waan ta’eef komee akka isaannitti uume barsiifttonnikuun Addis Maaladaatti himaniiru.

Addis Maaladaankomeebarsiiftootaafiihojjattootaa kana qabattedhimiichabiiroo barnootaa magaalaa finfinneefdhiyeesuudhaafibiiruchiiijjannodhimmicha irratti qabuufi komeeka’ee irratti deebii kennu argachuudhaafyaalii yoo taasifteesittu hin milkaa’iinhafeera.


አዲስ ማለዳ 29 Fulbaana 2014 No 11

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

This site is protected by wp-copyrightpro.com