የእለት ዜና

Magaalaa Qobbootti gatiin biddena tokko birrii 50 galuunsaa ibsame

Mana maree bakka bu’oota ummataanshororkkeesaakan jedhamee ABUT naannoo Amaaraa Godina Walloo kaabaatii kan argamtuu magaalaa Qobboto’aachuu isaatiin gatiin biddena tokko birrii 50 galuu isaa jiraattonni magaalatti ibsan.

Giddu kana naannichaa buqqa’aanii gara magaalaa Dasseejiraattonni dhufan akka jedhaniitti ABUT ergii naannicha to’atee jalqabee midhaanjiraatootaagutuummaangutuuttisaamuu isaatiin amma biddena tokko birrii 50tti akka gurguramuufiinamootiin bakka sana jiran beelakessa jiraachuu isaanii ibsaniiru.

Biddena birrii 10 ture birri 50n binne kan jedhan jiraattonnikuun biddeen gatiin isaa kan dabaleebiddeniichabituun kan danda’amuudaldaltoota naannoo Tigiraayii dhufanii Qobboqubataniraa qofa ijaata’eefdha jadhaniiru.

Addis Maaladaan jiraatoota irraa kan hubatee jiraattonni naannichaa mahaalaqasaamamaniihafeef waan fixaniifii meeshaa tokkontokkon isaa irratti dabaliin gatii humnaa oliimul’achuu isaatiin nyaata isaanii guuyyaaguuyyaabituudadhabuuisaaniitiidha.

Giddu kana Qobbotii gara magaalaa Dassee kan dhufee dargaggoo MaahidarTaaddasajadhamuu gatiin biddeen tokkoo birrii 50 ta’uu isaa kan dubatee yammu ta’uu kan nuu dinqisiisuu qabuu biddeen tokko birri 50 ta’uu isaa ittuhinta’iingatiima kanaan iyyu argamuu dadhabuuisaatii jechuudhaan haala yaachisaa jiru ibseera.

Ibsaan ergii badee baatii lama ta’eera kan jadheeMaahidar dhalattonni Tigraayi magaalaa Qobbotti sochii daldalaajalqabaniin meeshaa tokko tokko irratti dabaliin gatii taasifamee shaamaan birrii 10niin bitamaa turee birrii 60 zayiitiinlitra tokko birrii 120 ture birrii 390 kibriitiin birrii 4 ture birrii 13 daabboonbirri 2 ture birri 10 ta’uu isaadha kan inni ibse.

Itti dabaleesbaatriin harkaa birri 160 akka ta’eefiidhagaanbaatrii tokko birrii 50 ta’uu isheetiin dhalattonni naannichaa wayita hirinnii ibsaa akka isaan mudateeibseera.Ummatadu’a irraa hafee ta’e jadhaniisaamiichii dinagdee itti taasiifamaa jiraachuu isaatiin olnamnnii gara caaluu birrii waan hinqabneefbituu waan hindanddenyeefbeelaafiidukkanaafsaaxileera jedheera.

Addis Maaladaa walin turtii kan taasisan ogessi fayyaa kan biraa AyyanaBalaayjadhaman bidden tokko birri 50 oliin gurguramaa kan ture yoo ta’es amma rakkoon dhiyeessii jiraachuu isaa ibsaniiru.Itti dabalaniis gatiin daakuu kiiloo tokko birri70n akka gurguramuuibsanii kan daldaluudanda’uusdhalataaTigraayiiqofaadhajedhaniiru.Daakuukuntaala tokko birrii kuma lamaan gurguraa kan turan dhalattonni naannichaa maaliif gatii gad buu’aadhaangurgurtan jadhamanii hojii daldalaa isaanii irraa akka hari’amaniifii dhalattonni Tigraayiisdaakuufirnnnokuntaala tokko birri kuma 7n gurguraa jiraachuu isaanii ibsaniiru.

Jiraattonnii naannichaa baabuuradaakuu magaalatti turan lamaan miidhaan dheedhii kiloo tokko birrii 26n daaksiisaakan tureefi babuurawwankuun baatii lamaa durabuqqifamanii fudhatamu isaaniitiin daakuungabaaf dhiyaatu Maqaleetii kan dhufuufiidaldalttootadhalatootaTigraayi magaalaa Qobbo jiran qofaan kan gurguramuu ta’uu ibsaniiru.

Ittii dabalaniis gareen ABUT shororkeessaa jedhamee kuun gaarii of fakkeesuudhaafummatichaafdhiyeesiin jira yoo jadhaniisdhugaan isaa garu wanti hundi mi’a ta’uu isaatii. Kanatti dableeswantiindhugaadhaan dubbachu danda’uu Qaammee 4 irraa jalqabee sochiin daldalaacufamuuisaatiiniifiidhiyeesiinakaakuukamiiyyu jiraachuu dhabuu isaatiin dhalattonni naannichaa beela irra jiraachuu isaaniiti jechuudhaan ragaa ba’aaniiru.

Jiraattonni Magaala Qobbotii buqqa’anii Dasseetti argaman akka ibsaniitti yoo ta’ee Namootiin naannoo ABUT to’ateetti hafan baatii lamaa jalqabee beelaanadabamuu isaaniitti dabalee ABUT aleellaa Qaammee 4 bara 2013 gessiseen lamiileen nagaa 600 olajjeefamaniiru jadhaniiru.

Ajjeechaanraawatameemaangguddolii humna hinqabnneekan of kessatti qabatee yammu ta’uu bakka Sanyoo Gabaa jadhamuutti miidhaa qaqqabeen hojjattonni humnaa iddo garaa garaatiidhufaniif qonnaan bulttonnii magaalatti ajjeefamuu isaanii Namootiin naannicha turan ijaan argan dubbataniiru.

Baatii lama guutuu dubbannee kan nu dhaga’uudhabnnee kan jedhan jiraattonniikuunnamootiidu’a irraa hafaniibeela irra jiraniif yoo xinnaateewaldaan fannodiimaanilleeqaqqabuufii qaba jechuudhaan hubachiisaniiru.


አዲስ ማለዳ 15 Fulbaana 2014 No 14

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

This site is protected by wp-copyrightpro.com