የእለት ዜና

Waa’ee haroo Xaanaafii naannichaa giddugalessiqu’annaafii qorannaa hunddefamuun isaa ibsame

Haroon Xaanaa aramaadhaanmiidhamees haala yeroo biyyaatiin dagatameera
Eejansiin Misoomaatii eegumsa qaamoolee bishaanii Xaanaafii kanneenii bu’aa qu’annaa qorannaa haroo Xaanaafii naannichaa fayyadamtootaaf dhaqabamaa taasiisuuf kan dandeessisu jiddu gala beekumsaa hundeessu isaa Addis Maaladaatti beeksiseera.

Eejansiichii bakka teessuma isaa biyya Jarman kan taasifame dhimma umamaaleefiimukken irratti kan hojjetu dhaabbata miti mootummaa ‘’Naabuu’’ jedhamuu wajjiin wal ta’uudhaan waayee haroo xaanaafiikanneenii bifa addaatiin ragaa madda isaa irraa fii abbaa irraa argachuudhaaf baatii lama dura qa’ee Eejansiichakessattigiddu galeessa beekumsaa hundeessu isaatuu ibsame.
Giddu galii beekumsaakunhunddefamuun isaa yuniiversitiiwwaniifii dhaabbilee qu’aannaafbu’aawwanqu’aannaafii qorannaa akkasumas

duudhaaleehaawaasichaaqu’attotaafimaammatabaaftootaafiihaawaasichaafdhaqabamaa taasisuudhaan daddabalamuummaaragaafii hojii akkasumas hiirisuudhaansochiiwwan eegumsaafii misoomaa harwaababaliisuudhaafniigargaara jechuudhaan hojii gaggeessaan ol’aanaa misoomaafii eegumsa qaamoolee bishaaniifiikanneeniiDrAyyaaleewWaldee Addis Maaladaatti himaniiru.

Hojii gaggeessaa ol’aanaankun itti dabalaniis EejansiinMisoomaatii eegumsa haroo Xaanaafii qaamoolee bishaanii kanneen biraa jalqabamuu yammu hundaa’u haroowwan naannichatti argaman lafa bishaanii qabuufi laggeeneeguudhaafkununsuufiimisoomsuuf ta’u isaa ibsaniiru.Amma qaamoolee bishaanii kunuunsuutti dabalee haroo Xaanaafii qaamoolee bishaanii kanneen biraa irratti qorannaa sirrii ta’ee taasisuudhaan akka maddaafii ragaa tokkotti kangargaaranbareefamawwanqorannoofii hojiiwwan barrefamaa bakka itti argaman giddu galeessa tokko hunddesuunbarbaachiisaa ta’uu isaatiin gidduugaleesichiihunddesuunbarbaachisaa ta’ee jedhameera.

Kana ta’u isaatiinis dhimma Xaanaa ilaalchisee dhimmi kamiiyyugiddugaleesiichakessatti akka argamuufii ragaa haala qindawaa ta’een ka’uudhaan qoratootaafqu’atootaafiibaratootaafbanaa taasisuun akka danda’amuu ibsaniiru.Kuniis eegumsaafii misooma qaamoolee bishaanii jiraniif faayidaa guddaa qaba jadhaniiru.

Kanatti dabalees giddugaleesichiibarattonniifiiqu’aattonnijalqabddonni wayee Xaanaa wayee laga Abbaay wayee hidha haaromsaa wayee turizimiifi qabeenyaawwan uumamaa kanneen ragaa kan itti argatan ta’uudhaan tajaajila jedhameera.Projaktiin naannoo Amaaraatti jalqabe kuun bu’a qabeessa yoo ta’e qaamoolee bishaanii naannolee biraa jiran eeguudhaaf hojii wal fakkaata akka hojjetu eerameera.

Gidduugaleessibeekumsaafikun amma Ogeeyyoota muraasaan kan gurma’eefii meeshaaleen hojii kan guutame yammu ta’u torbee lamaan booda hojii akka jalqabuu eerameera.
Karaa gara biraa sababiin gannaa amantaan bishaanii gara haroo Xaanaa galu dabaluu isaatiin aramaan imbocihiriisee ture muraasaan babalachuun isaa ibsameera. Haalli qabatamaa amma biyyattii irra jiru dursiikankennamuufii waan ta’eef dhimmi haroo kanaa kan dagatamee yoo fakaatees gara fuula duratti sochii motummaafii hawaasichaan akka jalqabuu Ayaaleew dabalaniis dubbataniiru.

Haroon Xaanaafii lafti haroonkun irratti argamu bara 2008 dhaabbata baruumsa sayinsiifii aadaa YUUNEESKOO dhankan galmaa’ee qaama bishaanii tokkoo akka ta’e nibeekama.


አዲስ ማለዳ 29 Fulbaana 2014 No 16
______________________________
ትክክለኛውን የአዲስ ማለዳ ሶሻል ሚዲያ በመቀላቀል ቤተሰብ ይሁኑ
Telegram ➲ t.ly/SOXU
Facebook ➲ t.ly/flx8
YouTube ➲ t.ly/vSgS
Twitter ➲ t.ly/mxA4n

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

This site is protected by wp-copyrightpro.com