የእለት ዜና

Komershaalnominiis miidhaafi qisaasama humnaa nurraan ga’a jira jedhan Hojjattonni eejansiichaa

Waldaan itti gaafatamanii isaa murtaa’ekomershaalnominiis jedhamuun beekamu hojjettoota irratti miidhaafi qisaasama humnaa heddu irraan ga’a jiraachuu isaa miseensonni waldaa hojjettoota bu’uuraa komii isaanii Addis Maaladaatti himaniiru.

Barreessaa ol’aanaan waldaa hojjattotaaAbrahaamAdinoon Addis Maaladaatti akka himaniitti yeroo ammaa komershaalnominiis hojjattotaa kuma 30 ol kan bulchuu yammu ta’u dhaabbilee biyya keessaafihojjattotaa dhiyeessu erga jalqabee bara 2004 irraa jalqabee hojjeta gidirsaa jira jadhaniiru.

Hojjattotaakeessaa gara caaluu eegumsa qulqulleessituergamttukonkolaachisaaeegumsamaallaqaa ogeessa mana galmeefikanenidhakan jedhan barreessaa ol’aanaan kun Finfinnee keessatti eegumsa baankii daldalaa tokkoofi birri kuma torbaafi dhibba tokkoofi 44 kan ba’uu yammu ta’u nuuf garuu birrii kuma lamaafi 160 ttu nuukaffalama jadhaniiru. Kanaaniis maqaa keenyaan mana baankiitibirriin kuma torbaafii 144 baasii kan taasifamu ta’e birrii kuma afuriifi 984 hafuu garuu karaa sirrii hintaanee komershaalnominisiidhaan akka citu mul’isan.

Labsii hajjataafi hojjachiisaa dhaan akkasumas heera mootummaa FDRI tiin mirgi gurmaa’inahojjattotaa kan hayyamame yoo ta’es Eejansiichii garuu waldichabittineesuudhaaf akka yaaluufi namootii waldicha keessatti mirga isaanii falmatan hordofee hojiidhaa akka hir’isuu isa irra darbees immoo mindaa isaanii akka dhawwatu dubbataniiru.

Miseensonniwaldichaarakkoo isaanii kana yeroo garaa garaa dhaabbileefi qaamolee garaa garaaf jechuunis Biroo dhimmaHojjetaafi hawaasummaa magaalaa Finfinnee Ministeera dhimmaHojjetaafi hawaasummaa federaalaa Baankii daldala ItiyoophiyaaKomershaalnoominisiifii akkasumas yaa’ii mirgoolee namoomaatti yoo iyyataniisniisirata eegaa jechuun ala furmaata tokko illee hin argannee jadhaniiru.
Hojjetaan tokko mindeeffama yaalii bultii 60n booda hojjetaa dhaabbiidhaan minddeefamee ta’u akka qabu labsii hojjetaaf hojjachiisaa irratti kan ka’ame ta’us nutti garuu waggootasaddeetiifsagaliiwaliigalteenkeenyaharoomfamaahojjetaa yeroodhaa jadhaniiru.

Akkasumas hojjetaan tokko sooramaaf kan jalaa kutamuu harka dhibba keessaa torba ta’e ittu jiru komershaalnominiis garuu isa ofii isaa irra kutuu qabuu harka dhibba keessaa 11 itti dabalee harka dhibba keessaa 18 nurraa muruudhaanwalumaa galatti kan hojjetaamureegalcha jachuudhaan eeraniiru.

Taaksiin dabalataa kan muramuumeeshaa irraa akka ta’e beeknna kan jedhan miseensonni waldichaa kiraa manaaf geejjibaafhayyama waggaafinshuraansii fi kaffaltii guyyaa ayyaanaafieyyamada’uumsaafhojjimilannaaraawwiidhaaf abbaa seerummaafii meeshaaleedhaaf kan jedhuun mindaa keenya irraa niicita jadhaniiru.

Mootummaanis ta’e dhaabbileen dhuunfaa hojii barbaadaniif humni namaa ga’a ta’e waan jiruuf hojjetaaf hojjachiisaa kallattiidhaan wal quunnamsiisuittu qabanii ejansiiwwan hojii gidduugaluudhaaniifii mindaa hojjetaairaawalakaadhaaolmuruudhaan bu’a isaanii hin mallee walitti qabachuuf jireenya namaa kan jeeqan ta’e ittu jiru mootummaan maaliif akka isaan hindhaabsifnnewallaalleedhimadhifneedha jadhaniiru.

DaayireektarrikomershaalnoominiisiiXilaahuunTsaggaayee dhimmicha irratti yaada kennaniin komiiwwan miseensota waldichaa biraa ka’an sooba ta’u Addis Maaladaatti himaniiru. Isaan akka jedhanitti dhaabbileen komeershaalnoominiisii yaroo qabaatanii hojii isaanii irratti akka xiyyefataniifii baasii akka qusatantajajiila garee sadaffaa kennina jadhaniiru.Kanaaniis eejansiichakeessatti lamiileen baruumsa sadarkaa gad aanaa qaban fayyadamaa akka ta’ntaasifamuu isaa kaasaniiru.

Mindaa hojjattotaailaalchisees faayidaa isaa dabalee hojjattonni gidduugalaan birrii kuma sadii amma afurii akka isaan ga’uufiejansiiwwan kanneen biraa irraa caalaa akka kaffalamuuf ibsanii maqaa hojjetaa tokkotti dhaabbilee irraa maallaqaargamnu hojiidhaaf kan ta’an kanneen akka uffata hojiifii baasii bulchiinsaa tokko tokkofolchiina jadhaniiru.vaatiincituus dirqama tajaajila waan ta’eef jadhaniiru.
Dhaabbilee waliin wal qabatee nutti hojii dhaabbata ta’ee waan hinqabneef enyuunuuhojjetaa dhaabbata taasisuu hin dandeenyu jadhaniiru.

Akkasumas jalqaba yammu mindeeffaman waan hundaa beeaniifii walii galanii amma galaniitti yoo isaanii ta’u baate gad dhiisanii bahuu malee maqaa dhaabbatichaaballeesuun hin maluu jadhaniiru. Sanaan ala hojjattotaa kan sodaachisanlabsichaan ala hiriira kan waamamaniif ragaan barumsaa dogoggora ta’e argamee hojii irraa ariineerra jadhaniiru.

Waldaan komershaalnomiiniis itti gaafatamanii isaa murtaa’e bara mootiiHaayila Sillaasee kan hunddefameefii garee sadaffaa tajajiila kan kennu hojiiwwan akaakuu 13 ta’an irratti dhaabbata bobba’eta’un ibsameera.
Addis Maaladaan komii ka’e irratti Biiroodhimmahojjetaaf hawaasummaa irraa ragaa argachuuf yaaliin taasiftee hin milkaa’in hafeera.


አዲስ ማለዳ 13 Onkololessa. 2014 No 18
______________________________
ትክክለኛውን የአዲስ ማለዳ ሶሻል ሚዲያ በመቀላቀል ቤተሰብ ይሁኑ
Telegram ➲ t.ly/SOXU
Facebook ➲ t.ly/flx8
YouTube ➲ t.ly/vSgS
Twitter ➲ t.ly/mxA4n

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

This site is protected by wp-copyrightpro.com