የእለት ዜና

Qaamolee carraa barumsaa biyya alaa nimijeesina jedhaniin namootiin heddu gowwomfamaa jiraachuun ibsame

Heyyama seera qabeessa itu hinqabaatin carraa barumsaa akka argattan taasifna qaamooleen jedhan magaalatti kessatti yaroodhaa gara yarootti lakkofsii isaanii dabalaa dhufuu isaafi dargaggootagowwomsaamaallaqa guddaa kanfalchiisa jiraachuu isaanii namootiin komii qaban Addis Maaladaatti himaniiru.Dhaabbileen kun Eejansiijedhanii akka of waamanis komii dhiyeesitonni kun ibsaniiru.

Wayita ammaa magaalattittikessumaanaannooBoletiejansiiwwan seeraan alaa gochaa akkanaa raawwatan bal’inaan jiru kan jedhan komii dhiyeesitonni kun gochaa raawwataniifihaasawaa sobaa dubbataniin dargaggoo gowwomsuudhaan birrii baay’ee akka fudhatan eeraniiru.Kanaan gamattisdeema barnootaa jalqabsiisuuf kan jedhuun amma qarshii kuma 30 kan fudhatan yammu ta’u birrii kan erga fudhatanii booda teessoo isaanii akka ballessan ibsame.

Ejansiiwwan seeraan alaa kanneen biraa akkasuma dhaabbata barumsaa biyya alaa irraa fudhatama arggataniittu kanaafis kan ta’u birrii kuma 30 fidaa jachuudhaan erga fuudhanii booda akka badan komii dhiyeesitonni dubbataniiru.

Mirkaneessaga’uumsaas ta’e seera qabeessummaa tokko itu hin qabaatiin gochaa akkanaa raawwachuudhaan namootiin ummatichaa iraa maallaqa sobaanfuudhan dhaabbileen seera dhabeesaa heddumachuun isaaniitiin tarkaanfiin yoo fudhatamu baate warren biraas hojii kana irratti akka bobba’an taasisuudhaan rakkoo wal xaxaa uuma jadhaniiru.

Biyya alaatti carraa barumsa tolaa (scholarship)lamiileen argachu barbaadan carraa barumsaa kana akka argatan ejansiiwwankaraa seera qabeessaanhojjataniisrakkoowalfakkaataa ta’e akka qaban ibsaniiru.

Maqaan koo akka hin eeramne kan jetteefejansii damee kanaan seera qabeessa ta’e hojjetu kessatti minddeefamtee shamarreen hojjetu yaada Addis Maaladaaf kenniteen qaamoolee seeraan alaatiin namootiin qarshii kuma 20 amma 30 gowwomfaman gara keenya dhufu jettetti .Gaafa dhufaniis gowwomfamu warra biraan isaan irra ga’een nuun illenu amanuuf waan rakkataniifi heyyama keenyaaf seera qabeessa ta’u kenya fuula dura keenyaa jettetti.Eejansii keenyaan namootii carraa biyya alaa argatanii deeman waliin akka wal quunaman nii taasifna jettetti.Kun eegaa kan ta’u magaalatti kessatti namootiin namoota gowwomsuudhaanmaallaqaguddaa namoota irraa dogongoraan fudhatan waan jiraniifi ta’u ibsiteetti. Itti gaafatamaa biroo daldalaa magaalaa Finfinnee kan ta’an Dani ‘eelMilkkessaadhimicha irratti yaada Addis Maaladaaf kennaniinrakkoo kana isaanillegurraandhaga’uunalatti akka hin beekne dubbataniiru.

Ta’es garu qaamooleen hojii akkanaa irratti baba’an jalqaba qaama dhimmi isa ilaallatu irraa Mirkaneessaga’uumsaa fudhachuu qabu jadhaniiru. Fakkeenyaaf qaamooleen fayyaa irratti hojjetan ministeera fayyaa irraa dursa Mirkaneessaga’uumsaa akka fudhatan warreen barnoota irratti bobba’aniBiiroo barnootaa irraa ta’u danda’a Mirkaneessaga’uumsaa fudhachuu qabu jadhaniiru.qaamooleen karaa kana irra bu’anii dhufan gara kutaa magaalaafi aanaatii ergamuudhaan heyyama seera qabeessa akka fudhatan taasiifamaa jadhaniiru.

Itti dabaluudhaanis yaroo ammaa kana magaalaa keenyaatti warreen gara biyya alaa deemanii barumsa isaanii barachuu barbaadan gara biyya alaa deemanii akka baratan qaamoleen hojii mijeessu irratti baba’an heyyama qabaachuus qabaachuu dhisuu danda’a akka nama dogogorsan eeruun yoo nu qaqqabequlqulleessuun akka cufamantaasisudandeenya jachuudhaan ibsaniiru.
Addis Maaladaan dhimma kana irratti ministeera barnootaafi gaafii dhiyeessite maqaa baruumsaattin hojii seeraan alaa akkanaa qaamoolee hojjetan itti gaafatama to’achuu kan qabuu poolisiidhaa deebii jedhuargatteetti.

Wayita ammaa biyyattiitti hojii dhabaa lakkoofsahedduun jiru hojii isingalchina jachuudhaan gara biyya alaatti isinergina jachuudhaan akkasumas carraa barumsaa biyya alaa garaa garaaisiniifmijeesina jachuudhaan dhaabbileen seeraa alaafi namootiin dhuunfaaba’achuu isaaniitiin olmaallaqaguddaa waan dogongoraan fudhatan hawaasicha biratti yaroo daddabalamaa dhimma ibsamu ta’uun isaa nibeekama.


አዲስ ማለዳ 20 Onkololessa. 2014 No 19

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

error: Content is protected !!