የእለት ዜና
መዝገብ

Category: Oduu Aboolii

ABUT konkolaattota 300 ol qopheessee qabeenyaa Wurgeessaafi Wucaalee jiru saameera jedhamee

Mana maree bakka bu’oota Ummataan shororkeessaa kan jedhamee ABUT konkolaattota 300 ol qopheessee qabeenyaa Mootummaafi namootii dhuunfaa naannoowwan DalaantaaWurgeessaafi Wucaalee jiru saamuu isaa jiraattonni naannichaa Addis Maaladaatti himaniiru. Madden odeeffannoo Addis Maaladaa kan dubbatan torbee darbee Onkololeessa 2014 torbeelammaffaati ABUT…

Komershaalnominiis miidhaafi qisaasama humnaa nurraan ga’a jira jedhan Hojjattonni eejansiichaa

Waldaan itti gaafatamanii isaa murtaa’ekomershaalnominiis jedhamuun beekamu hojjettoota irratti miidhaafi qisaasama humnaa heddu irraan ga’a jiraachuu isaa miseensonni waldaa hojjettoota bu’uuraa komii isaanii Addis Maaladaatti himaniiru. Barreessaa ol’aanaan waldaa hojjattotaaAbrahaamAdinoon Addis Maaladaatti akka himaniitti yeroo ammaa komershaalnominiis hojjattotaa kuma 30…

NaannooSomaaleettida’iimman umuriin isaanii filannoofi hin geenyee sagalee kennaniiru jedhame

Boordiin filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaa filannoo marsaa lammaffaa Fulbaana 20 bara 2014 gaggeesseenkeessumaa naannoo Somaaleetti da’iimman umuriin isaanii hingeenye sagalee laachuu isaanii dhaabbanni falmaa mirgoolee namoomaa Itiyoophiyaa beeksise. Filannoo gaggefamnee kana irratti taajjabduummaa dhaankanhirmaateeDhaabbanni falmaa mirga namoomaa kun naannichatti buufataalee filannoo…

Daldala daangaan irraafi qajeelfama wixinee akkaataa hojii seera qabeessaan nii uuma jedhameeqophaa’ee

Daldala daangaan irraafii qajeelfama wixinee akkaataa hojii seera qabeessaan nii uuma jedhameeqophaa’ee ministeera Daldalaafi walitti hidhama waliiniifiqophaa’ee yaadaa qooda fudhattoota eegaa jiraachuun ibsame. Waajjirri ministeericha kanaan dura daldala kanaan dura hidhata seeraa tokko malee deemuu gara boqonnaa haaraatti kan ceesiisuudha…

Rakkoon nageenyaa Godina Matakkal sochii geejjibaa gufachiisuu isaa ibsame

konkolaataan hidha haaromsaa guddicha galtee dhiyeessaniis rakkoo kana qooddataniiru Naannoo Beeniishaanguul Gumuuz Godina Matakkalitti Rakkoon nageenyaa jiru foya’uu dhabuu isaatiin sochii geejjibaa godinichaa gufachiisuuf isaa jiraattoonni naannichaa Addis Maaladaatti himaniiru. Rakkoon tasgabbii naannoo Matakkalitti uumamee waggoota yoo lakkoofsise amma ammaatti…

Naannoo Tigraayitti barsiiftoota buqqaatoota yuuniivarsiitiiwwan keessa barsiisaa turaniifi mindaa kanfalamu jalqabee

Barsiiftoota universiitiiwwan Tigraayii kessa barsiisaa miindaan isaanii jalaa addaan citee ture jidduudhaa miindaan barsiiftoota yuniiversiitiwwan Raayyaafii Maqalee akka kaffalameef Addis Maaladaaf ibsan. Sababii waraana Tigraayitti ka’een barumsa kan addaan kutan Barsiiftonni yuuniivarsiitiiwwan naannoo Tigraay baatilee lamaaf isa ol darbaniif mindaan…

Aannaniifi bu’awwan aannan irratti sadarkaaleen dirqamsiisuuraga‘an

Eejansiin sadarkaaleeItiyoophiyaaaannaniifi bu’awwan aannanii irratti sadarkaalee haaraa 14fii kan keessadeebi’e ilaalamee 17 dirqamsiisoo 4 qopheesseeraggaasisuu isaa Daarektarri qophii sadarkaalee eejansiichaa Yilmaa Mangistuu Addis Maaladaatti himaniiru. Manni maree sadarkaalee Fulbaana 20 bara 2014 walgahii idilee 32ffaa deemsiiseen sadarkaalee dameewwan 7 isaa…

Godina wallaggaa bahaa aanaa Kiiramutti guyyaa tokkotti namootiin 60 ol hidhattoota shanee tiin ajjeefamuun isaanii ibsame

Naannoo Oromiyaa Godina Wallagga bahaa Aanaa Kiiramuu magaalaa Addis Alem jedhamutti hidhattoonni shanee mana maree bakka bu’oota ummataa shororkeessaa jedhamee guyyaa tokkotti namootiin 60 ol ajjeefamuu isaanii jiraattoonni naannichaa Addis Maaladaatti himan. Eguumsii akka nuuf hin taasiifamnne beekaa humni addaa…

Waa’ee haroo Xaanaafii naannichaa giddugalessiqu’annaafii qorannaa hunddefamuun isaa ibsame

Haroon Xaanaa aramaadhaanmiidhamees haala yeroo biyyaatiin dagatameera Eejansiin Misoomaatii eegumsa qaamoolee bishaanii Xaanaafii kanneenii bu’aa qu’annaa qorannaa haroo Xaanaafii naannichaa fayyadamtootaaf dhaqabamaa taasiisuuf kan dandeessisu jiddu gala beekumsaa hundeessu isaa Addis Maaladaatti beeksiseera. Eejansiichii bakka teessuma isaa biyya Jarman kan…

Baatii Hagayyaa galiin hidha haaromsaaf walitti qabamee isa waggaa darbee irraa birrii miliyoona 55 n hir’isuun isaa ibsame

Hidha haaromsaa Itiyoophiyaa guddicha Hagayyaa bara 2013 karaa galii walitti qabuu garaa garaatiin galiin walitti qabamee yeroo wal akkaataa bara 2012 waliin wal bira qabamee yammu ilaalamuu birrii miliyoona 55n hir’isuuf isaa ibsame. Hagayyaa bara 2013tti walii galaan birriin miliyoona…

Godina Wallagaa bahaa aanagiddaaayyaanaatti ayyaana masqalaa irratti namootiin nagaa sadii ajjeefaman

Naannoo Oromiyaa godina wallaga bahaa aanaa giddaa ayyaanaa qa’ee Angerguttiin jedhamuu ganda sadii kessatti namoonni nagaa sadii garee mana Maree bakka bu’oota ummataanshororkessaa jedhamee hidhattoota shaneedhaan ajjeefamuu isaanii jiraattoonni Addis Maaladaatti ibsan. Jiraattota irraa hubachuuf akka danda’amettiajjechaan kun kan raawwatame…

Homishittonnii zayiitii biyya keessaafichiiftoota irraa qaraxnnii ka’uun isaa rakkoo nutti ta’eera jedhan

Zayiitii biyya alaatiif galu kami irraayyuqaraxnnii ka’uun isaa gabaa keessattidorgomuudhaafrakkoo nutti ta’eera jechuudhaan hojii gaggeessaan ol’aanaa Waldaa industriiwwan homishitoota zayiitii nyaataa Itiyoophiyaa AddiseeGaarkaaboo Addis Maaladaatti himaniiru. MinisteerriDaldalaafiindustirii qajeelfama Hagayyaa 28 bara 2013 baaseen homshnnii zayiitii nyaataa taaksii irraa bilisa ta’uun…

Magaalaa Qobbootti gatiin biddena tokko birrii 50 galuunsaa ibsame

Mana maree bakka bu’oota ummataanshororkkeesaakan jedhamee ABUT naannoo Amaaraa Godina Walloo kaabaatii kan argamtuu magaalaa Qobboto’aachuu isaatiin gatiin biddena tokko birrii 50 galuu isaa jiraattonni magaalatti ibsan. Giddu kana naannichaa buqqa’aanii gara magaalaa Dasseejiraattonni dhufan akka jedhaniitti ABUT ergii naannicha…

Ajajaan waraana ABO Shanee Zoonii Kibbaa Jaal Goollicha Dheengee waamiicha Mootummaan dhiyeessee fudhachuun gara Itiyoophiyaatti galanbilissumaadhaan socho’aa jiraachuun isaanii ibsame.

Mootummaadhaaf harka isaanii kan kennanajajaan ABO Shanee Godina kibbaa Jaal Goollicha Dheengee karaa nagaa socho’aa jiraachuu isaanii qondaalttonni mootummaa naannoo Oromiyaa Addis Maaladaaf ibsan. Ajajaan ABO shanee harka isaanii kennan garee ABUT mana maree bakka bu’oota ummataanShorokeessaa jedhamee waliin socho’aa…

Barsiiftonni magaalaa Finfinneetti argamantalaalli Covid-19nittu hin fudhatiin hojii irratti argamuuhindanda’anjedhame

Barsiiftonnii manneetii barmootaadhuunfaafii mootummaa magaalaa Finfinneetti argamanhuundaatalaalliiCovid -19 yoo fudhatan malee hojii irratti argamuu akka hindandenyee ibsame. Biiroon barnootaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee xalayaagaafa 25 12 13 barresseenbarsiiftootamanneetii barnootaa motummaatiif dhuunfaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti argamanhundaaf Hagayyaa 25 amma Qaam’ee 5 2013tti…

Paarkiin biyyaaleessa gaarreen Baalee yuuneeskootti galmmefamuuf ta’uun ibsame

Abbaan tayiitaa eegumsaafii misooma bineelddotaa paarkii biyyaaleessa gaarreen Baalee Yuuneeskootti galmeesiisuuf qopha’uu isaa beeksise. Waajjira abbaa taayiitichaatti daareektara komunukeshinii Naaqaachew Birillee akka dubataniitti paarkiin biyyaaleessa gaarreen Baalee paarkiiwan gurguddo biyya kenyatti argaman kessaa qabeenya uumamaatiin kan badhaadhee uumamaalee heddu kan…

Abbaan taayitichaa akkaataa qajeelfama inni kaa’een sab qunnamtii marsaritiwwanni hin galmmofnne akka cufuu beeksisee

Abbaan taayitaa sab qunnamtii Itiyoophiyaa akkaataa murtii galmee raggaasiseen dhaabbiile mar sariitii hingalmmofnne akka cufuu Addis Maaladaatti himeera. Abbaan taayitaa sab qunnamtii Itiyoophiyaa akkaataa deemsa galmee kaa’een dhaabbileen miidiiyaa motummaafii dhunfaa hin galmoofnne kamiyyu cufamuu akka danda’an Daaraktara ol’aanaa abb…

Bulchiinssi magaalaa Dassee buqqaatootaaf deggarssa taasiisuuf rakkachusaa ibse

Finfinnee irraa fageenya kiiloo meetra 400 irratti kan argamtuu magaalaa Dassee lakkofsii buqqaatoota galanii dabalaa dhufuusaatiin deeggarsa namoomaa taasiisuuf rakkadheeraa jachuudhaan bullchiissi magaalaa dassee Addis Maaladaa beeksiseera. Ittii gaafatamtuu qajeelcha dhimoota komuniikeshiinii magaalichaa kan ta’an Misaayee Kadir Addis maaladaatti akka…

Induustriin gogaa sharafa alaa argachuuf karoorsee walakaadha gad milkkesuusaa beeksiisee

Instiitiyuutiin misooma induustrii gogaa Itiyophiiyaa galii sharafa alaa bara 2013tti galchuudhaaf karoorsee kessaa walakaadhaa gad qofa argachuusaa beeksiisee. Dhaabbatichii waggaa bajataa kanatti dolaara Ameriikaa miliiyona 100 galchuudhaaf karorsee gara hojiitti yoo galees milkkessuu kan danda’e garu dolaara miliiyona 40 qofa…

Godina Wallagga bahaatti haallii tasgabbii rakko ta’aa dhufuusaatiin rakkachuusaanii jiraattonnii naannichaa ibsan

Lamiileen lakkofsa heddu qaban ajjeefamuusaaniifii buuqqa’uun isaaniis ibsameera. Naanno Oromiiyaa Godina Wallagga bahaatti rakkoon nageenyaa yaroodhaa yarootti babalachaa dhufee yaachiisaa isaanitti ta’uu jiraattonni naannichaa Addis Maaladaa waliin turtii taasiisan himan. Yaroo garaa garaatti miidhaa humnoota hidhataniin isaanirra qaqaqbuun manaafii qabeenyaasaanii…

Danbiin Taarifaa fooyya’e meeshaalee waraanaa bilisaan galchuuf kan hayyamu akka ta’e himame

Danbiin taarifaa fooyya’e meeshaaleen waraanaa loltummaa jechuunis qawwee.rookkettii,laawunchariifi meeshaalee ibidda tufan ashuuraa irraa bilisa ta’anii akka galaniif kan hayyamu akka ta’e ibsameera. Ministeerri ittisaa,dhaabbileen poolisii naannoofi Federaalaa,dhaabbileen nageenya ummataa meeshaalee waraanaafi wantoota jijjiirraaf ta’an gara biyya keessaatti galchan bilisaan akka…

Induustriin huccuuwwanii sababii rakko tasgabbiifii hiri’na sharafa alaatiin qoratamuun ibsame

Jirbii qopha’aa toonii kuma 55 kessaa amma ammaatti kan argame tonii kuma 33 qofadha waggaa bajataa 2013tti induustriin huccuu sababbii heddu qoramuusaa instiitiyuutiin misooma induustrii huccuu Itiiyophiiyaa ibse. Yeroo ammaa kana rakkoon tasgabbii iddoowwan hunddaatti uumamuunsaa deemsa investmantiifii induustrii babaliisuu…

Tamsiin vayirasii HIV magaaloota jiru isa baadiiyaa jiru dachaa torbaan akka caalu ibsamee

Vaayirasiin HIV Biyyattit kesuumaammo ameentaan tamsiisaa magaaloota jiru sadarkaa ol’aanaa irra akka jiru ibsame.Tamsiin vaayirasiichaa magaaloota jiru isa badiiyyaa jiru waliin wal bira qabamee yammuu ilaalamuu dachaa torbaan caalmaa akka qabu beekameera. Finfinnetti Gaambbellaafii naannolee magaalummaan itti babalachaa jirutti tamsiinsaa…

Ijaarsii bu’uuraalee misoomaa yuuniversitiiwwan 45 wal hubachuu dhabuu qooda fudhatootaan dubatti harkifachuunsaa ibsame

Ijaarsii bu’uuraalee misoomaa yuniiversiitiiwan 45nii bajata birrii biiliiyona 92n ijaaramanii qaamooleen qooda fudhattotaa wal hubatanii hojjachuu dhabuusaaniitiin duubatti harkiifachuunsaa ibsamee. Motummaadhaan bajatnni birrii biiliyona 92 ramadamee dhaabbilee barnootaa ola’anaa keessatti hojiin bu’uuraalee misoomaa jalqabamuus qaamooleen ijaaran, ijaarsiisaniifii mariisiifttonni hojjichaa wal…

L awuutoo injiinariing konkkoolaattota duubatti harkiifachuu isaaniitiin komeen iratti ka’ee biyya keessa galchuusaa ibse

L awuutoo injiinariing naannoo Oromiyaatti maamiiltoota koonkoolaataa bituudhaaf waadaa seenanii marsaa jalqabaatiin akkawuntii socho’uun mahaalaqa gallchaniif konkoolaattota galchee maamiltootaaf dabarsuuf ta’uu ibse. Naanno Oromiyaatti namootiin 500 waldaa itti gaafatamnni isaa murta’aa L awuutoo jadhamu karaa biiroo interpiraayiziifii daldala oromiyaa konkoolaataa…

Hojjattoonniwaajiiraaleemotuummaabulchiisa magaalaa Finfinnemiindaan baatii tokkoo dirqamaan irraa citaa jira

Bulchiinsimagaalaatti birrii miiliiyoona 734 kaazinaakootti waanan kafaleefiidirqamadha jadheera. Hojjattonni motuummaa waajiiraalee bulchiisaa magaalaaFinfinne jala jiran keessa hojjatan deggarsa bulchiisii magaaliichaa raayyaa ittisa biyyaaf walitti qabuf dirqamaan miindaasaanii baatii tokkoo akka Keenan dirqamaa jiraachuu addis maaladaatti hiimaniiru. Hojjattonni motuummaa waajiiraalee bulchiisaa…

Kubbaaniyyaawwan bunaqoonnaan bultoota irraa fudhaniifii qixeesanii gabaa alaaf dhiyeesuuf qopha’uusaanii ibsamee

Itiiyoophiiyaattikubbaaniyyaawwan paarkkiwwan industrii garaa garaa kessa jiran Buna qoonnaan gulaa harkaa fuudhanii qopheesuudhaan gabaa alaaf dhiyeesuuf qopha’uusaanii hiimame. Kubbaaniyyaawwanpaarkkiwwan garaa garaa kessatti argaman Buna qophessanii gabaaalaaf dhiyeesuuf qopha’uun isaanii gabaa Buna kana dura turee akka guuddisu dayirektarrii abbaa taayiitaa bunaaf…

xDhimmi Namoota qabeenyasaanii sirritti waan hingalmeessifneef gara abbaa alangee waliigalaatti ergame akka ture himame

Komishiiniin naamusaafi farra malaammaltummaa Federaalaa kanaan dura qabeenyasaanii sirritti waan hingalmeessifneef,turanii kan galmeessisan kan jedheeniifi kanneen hingalmeessifne jidduutti garaa garummaa ol’aanaan argamuun namoonni dhimmisaanii gara abbaa alangee waliigalaatti sadarkaa barbaadamuun saffisaa akka hinjirre daayireektara galmeefi qabeenya beeksisuu kan ta’aan Masfin…

Bara bajataa kanatti Naannoo Affaariif liqaan akka hinraabsamne himame

-Naannichatti hammentaa liqaa deebisuu dhibbentaan tokkotu galmeeffame Ejensiin wabii nyaataafi carraa hojii magaalota Federaalaa bara bajataa 2013 Naannoo Affaariif raabsii liqaa kamiyyuu akka hidhiyeessine beeksiseera.Sababii muummee liqaan dhiyaachuu dhabuuti jedhamee kan himame haalli liqaa deebisuu naannichaa gadi aanaa ta’uu dursa…

Addii bilisuummaa ummata Tigraayi darggaggoota Raayyaadhaan yoo waraantan malee nii ajjefamttuu jachuun waraanatti dirqisiisaa jira jadhamee.

Addi bilisuummaa ummata Tigraayi shororkkessaa ta’ee darggagota nanno raayyaa jiran na waliin hiriirtanii yoo waraanuu baattan nii ajjefamtuu jachuudhaan dirqisiisee waraanatti hiriirsaa jiraachu Addiis maaladaan jiraattota naannichaarraa dhageesseetti. Gareen shororkaa adda bilisuummaa ummata Tigraayi darggaggoota Qobboo waajjaafi alaamaaxaa mana baruumsaa…

This site is protected by wp-copyrightpro.com