የእለት ዜና
መዝገብ

Category: Oduu Aboolii

Dameen Oromiyaa Waldaa Qaamaa Miidhamtoota Biyyaalessaa Akka Cufame Himame

Waajjirri damee Oromiyaa waldaa qaamaa miidhamtoota biyyaalessaa biiroo dhimma hojjetaafi hawaasummaa Oromiyaatiin akka cufame ibsameera Waldichi Naannoo Oromiyaatti damee qabaachuun hojjechuu akka hindandeenye biiroon dhimma hojjetaafi hawaasummaa Oromiyaa akka ibse  pireezidaantiin waajjira damee Oromiyaa Takkaalliny Baay’isaa himaniiru. Erga hundeeffamee waggoota…

Iddoon jiioloojikaal sarveyii Ittophiiyaa diigamee tajaajilli riil steetiif ooluuf jadhamee Salaamaawwit mangashaatiin.

Iddoon jiioloojikaal sarveyii Ittophiiyaa maree ogeeyyota dhaabbatichaa ala minsteera saayinsiif teeknoloojii injiinar Taakkala Umaatiin hoogganamuun diigamee iddo saatii mannetiin riil saatii ijaaramuudhaafi jadhamee. Buurqaawan Addis maaladaa akka jadhaniitti yoo ta’e mannii hoojii injiinar Taakkala Umaatiin hoogganamuu akkaataa bajata Wagga harwaa…

Dhaabbileen barnootaa ola’aanaa ragaa barnootaa mogaasa sadarkaa isaanii hiin eyyamamneen Keenan akka sirressan ajajnni kennamee.

Dhaabbileen barnootaa mogaasa sadarkaa isaanii hin heeyyamamnne Kennan mogaasa maqaa ragaa barnootaa barattota kanaan dura ebbisiisaniirra jiru Akka sirressan ejansiin toa’aataa barnootaa ola’aanaa hubachiisee. Dhaabbileen barnootaa eyyama mogaasa sadarkaa hin eyyamamnne kennanii ittiin tajaajilamaa jiran jiraachuusaanii ejansiichii addis maaladaatti hiimeera.Dhaabbileen…

Malaamalttummaan qarshii miiliiyona 80tti tiilmaamamuu raawatamuusaa koomishiniin farra malaamalttuummaa beeksiisee.

Salaamaawwit Mangashaa. Koomishiniin naamuusaafii farra malaamalttummaa yakkawwan malaamalttummaa heddu argadheera jachuunsaa ibsameera. Yakkawwan malaamalttummaa kanaan kan argaman qarshii miliyona 67fi kuuma 642fi635 akkasuumas konkoolaataa lama akkasuumas lafa kaaree Kuma 521fii 415 dhoorkuusaa beeksiiseera. Kanatti dabalees qarshii Kuma 16fi Kuma 927fi…

Waxa la sheegay in la asaasayo bangiga horumarka ganacsiga yaryar

Waxa wargayska addis maleda u waramay wakalada shaqo abuurka magalooyinka iyo damaanada cuntada ee federaalka daraasaad ay sameeysay in la asaasi doono bangiga ganacsiga yaryar iyo kuwa dhexe. Waxa la sheegay in la asaaso bangiga horumarka ee ganacsiga yaryar iyo…

Manni barnootaa dhaabbata amantaatiif paastar Yoonaataan bite komii kaasise

Paastar Yoonaataan Akliluu biteera kan jedhameefi naannawa Hospitaala Kooriyaa Garjiitti kan argamu mana barnootaa Imbux nama dhuunfaafi manneen gandaa naannawichatti argaman babal’isuuf jecha fudhachuuf kan jiru ta’uunsaa komii kaasiseera. Paastar Yoonaataan iddoo manni barnootaa irratti argamu darbuudhaan manneen jireenyaa namoota…

Gatiin wal’aansa Hospitaalota Mootummaatti kennamu dachaa 10 caaluun dabaleera

Dabalanni gatii wal’aansaa Hospitaalota irratti taasifame wal’aanamtootaaf yaaddoo guddaa akka ta’e ogeeyyonni wal’aansaa himaniiru Hospitaalota Mootummaa irratti haala taasifamee hinbeekamneefi madda galii wal’aanamtootaa tilmaama keessa hingalchineen dabalatini gatii wal’aansaa dachaa 10 caalu haala jireenya wal’aanamtootaa irratti yaaddoo ta’uu akka danda’u…

Namoota Allaamaaxaa irraa buqqa’aniif deeggarsi gahaan dhiyaachaa hin jiru jedhame

Haleellaa tibbana ABUT baneen namoonni Raayyaa Allaamaaxaa irraa buqaa’uun Qobboo qubatan deeggarsi dhiyaachaafii akka hinjirre himaniiru. Guyyoota muraasaan dura raayyaan ittisaafi humni addaa Amaaraa naannawicha gadi lakkisee erga ba’ee booda hidhattoonni ABUT naannawicha too’atanii turan.Jijjiirama hineegamne kana booda jiraattoonni lubbuusaaniitiif…

Aanaalee 3 godina Horroo Guduruu Wallaggaatti namoonni ajjeefamuun qabeenyis saamamaa akka jiru jiraattoonni himan

Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallabggaatti namoonni nagaa hidhattootaan ajjeefamaa,buqqaafamaafi qabeeyisaanii saamamaa akka jiru jiraattonni Addis Maaladaatti himaniiru. Addis Maaladaan jiraattoota naannawichaa irraa akka dhageessetti wiixata galgala godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Dongoroo ganda Jaartii jedhamtutti namoonni nagaa haleellaa hidhattootaatiin…

Meeshaalee dooniiwwan irratti kuufaman ofumaa akka kaasaniif namootii dhuunfaaf heeyyamni kenname

-Meeshaalee dooniiwan irratti kuufaman kaasuudhaaf yoo xiiqqaate koonteeyinarri duuwwaa kuuma 13 nibarbaachiisa jadhameera Hanqinni koonteeyinarii ol’aanaan waan mudateefi kiraan Dooniitis waan dabaleef meeshaalee buufatawwan Chaayinaa gara garaa irratti kuufaman namoonni ofumaaf akka kaasaniif heyyamni akka kenname dhaabbanni tajaajila loojistiiksiifi geejiba…

Meeshaalee dooniiwwan irratti kuufaman ofumaa akka kaasaniif namootii dhuunfaaf heeyyamni kenname

-Meeshaalee dooniiwan irratti kuufaman kaasuudhaaf yoo xiiqqaate koonteeyinarri duuwwaa kuuma 13 nibarbaachiisa jadhameera Hanqinni koonteeyinarii ol’aanaan waan mudateefi kiraan Dooniitis waan dabaleef meeshaalee buufatawwan Chaayinaa gara garaa irratti kuufaman namoonni ofumaaf akka kaasaniif heyyamni akka kenname dhaabbanni tajaajila loojistiiksiifi geejiba…

Jiddu galli gargaarsaa Maqeedooniyaa birrii milyoona 100 waadaa galameef keessaa dhibbentaan 10 qofa akka argate himame

Jiddu galli gargaarsaa Maqeedooniyaa dhaabbilee gara garaa irraa waadaan galameefii kan ture birrii miliyoona 100 keessaa kan galii ta’e birrii miliyoona 10 qofa akka ta’e beeksiseera. Jiddu galichi sababa hanqia maallaqaa kanaan dura isa mudateetiin sagantaa galii walitti qabuu qopheessee…

Filannoo waliin walqabatee namoota 200 ol irratti himatni dhiyaate

Yakka filannoo duraafi filannoo boodaafi wayita filannoo raawwatameera jadhameen Wal qabatee biyyattiitti waliigalaan namoota 200 irratti himatni dhiyaachuusaa abbaan alangaa waliigalaa Fedaraalaa beeksiseera. Labsii filannoo keewwata 1162 yookan seera yakkaan sirnnawwan muurtaa’an namoota darbanii argaman hojiin gaafatamoo taasisuu akka hojjjetamu…

Magaalaa Sabbataatti namoonni abbootii lafaa irraa lafa bitatan qaamolee gurmaa’aniin dararamaa jiru

Dhimmichi sababa du’a namootaa ta’aa jira jedhameera Naannoo Oromiyaa Magaalaa Sabbataatti namoonni abbootii qabiyyee irraa lafa bitatan qaamolee gurmaa’aniin kaffaltii dabalataa akka kaffalaniif dirqamaa akka jiran Addis Maaladaatti himaniiru. Magaalaa Sabbataatti namoonni karaa seera qabeessaan abbootii qabiyyee irraa lafa bitan…

Mootummaan ce’uumsaa Naannoo Oromiyaatti nihundeeffama jedhame fudhatama hinqabu jedhame

ABOfi KFO’n Naannoo Oromiyaatti mootummaa ce’uumsaa nihundeessina jechuun isaanii fudhatama qabaachuu akka hindandeenye biiroon komunikeeshinii mootummaa naannichaa ibseera. Gara taayitaa dhufuufi mootummaa hundeessuun kan danda’amu filannoo qofaadhaani,kan jedhan hoogganaa biiroo dhimmoota koomunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaati. Hoogganaan biirichaa…

Namoota yakkaan shakkaman seeraan gaafachuuf hojiin raawwatamu rakkisaa ta’aa akka dhufe himame

Namoota iddoowwan adda addaatti gochoota yakkaa raawwatan seeraan gaafachiisuuf carraaqqiin taasisaa jiru akka jalaa gufataa jiru abbaan alangee Federaalaa beeksiseera. Itiyoophiyaatti sirni qorannoo yakkaa ragaa ijaa irratti kan erkate waan ta’eef rakkoo kana yaaddessaa akka taasise itti gaafatamaan pirees seekriitaariyaatii…

Omishtoonni zayitii nyaataa haarawaan hojii eegalan dhiyeessii humnaatiin rakkachaa akka jiran ibsan

Dhiyeenya kana ijaarsisaanii xumuramee gara hojii omishaatti kan galan omishitoonni zayitii nyaataa sababa rakkoo dhiyeessii humnaatiin humna guutuu qabaniin omishaa akka hinjirre ibsan. Induustiriiwwan zayitii nyaataa omishaniifi ijaarsisaanii xumuramee hojii jalqaban dhiyeessii humnaa argachuu waan hindandeenyeef kanneen tokko tokko sa’aatii…

Lammiiwwan Wallagga bahaatti rakkoo tasgabbiitiin buqqa’an gargaarsa namoomaa argachaa hinjirru jedhan

‘Mootummaan yoo jiraate rakkoo keenya hubachuun fala hatattamaa haakennu’ buqqaatoota Naannoo Oromiyaa godina wallaggaa bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti sababa rakkoo uumameetiin lammiiwwan qayeefi qabeenya isaaniirraa buqqa’an mootummaan akka isaan hinsimanneefi deeggarsa namooma aargachaa akka hinjirre Addis Maaladaatti himaniiru. Wallagga bahaatti…

Addis Ababaatti namoonni kuma 102 ta’an guyyaa tokkotti waan nyaatan akka hin arganne ibsame

Addis Ababaatti lammiiwwan kuma 102 ta’an guyyaatti of sooruu akka hindandeenye biiroon dhimmi hojjetaafi hawaasummaa bulchiinsa Addis Ababaa Addis Maaladaatti himeera. Biiroon dhimma hojjetaafi hawaasummaa bulchiinsichaa quu’annoo quu’achiiseen Magaalaa Addis Ababaatti lammiiwwan kuma 100fi kuma 2 ga’an guyyaatti yeroo tokkollee…

Walitti bu’iinsi naannolee Affaariifi Somaalee gidduu jiru cimuu isaatiin filannaa gaggeessuuf rakkisaa ta’uun ibsame

Gaaffiin daangaan naaf mala Somaaleefi Affaar gidduu jiru cimuu isaatiin filannaa gaggeessuuf rakkisaa ta’uun isaa ibsame. Gaaffiin daangaan naaf malaa Affaariif Somaalee gidduu jiru cimee kan itti fufe yommuu ta’u, kanaanis buqqa’uufi tasgabbii dhabuun lammiilee haala olaanaadhaan babal’achaa dhufuu isaa…

Addis Maaladaan’n Afaan Oromoofi Afaan Somaaleetiin odeeffannoo dhiyeessuu jalqabde

‘Oduu madda irraa’ mata duree jedhuun odeeffannoowwan mirkanaa’an, balballoomiiwwan waqtaawaa bilchina qaban akkasumas dhimmoolee siyaasaafi hawaas-diinagdee irratti barreeffamoota xiyyeeffatan dubbiftootaaf Sanbata yeroo hunda dhiyeessuun kan beekamtu Gaazexaan Addis Maaladaa Afaan Oromoofi Afaan Somaaleetiin Sanbata har’aa Waxabajjii 19 bara 2013 irraa…

This site is protected by wp-copyrightpro.com