መነሻ ገጽAfaan OromooOduu AbooliiGareen hidhataa Shanee qaaxxee haaraa naannoo Affaaritti banameen namoota nagaa ajjeesaa jiraachuun...

Gareen hidhataa Shanee qaaxxee haaraa naannoo Affaaritti banameen namoota nagaa ajjeesaa jiraachuun dhaga’ameera.

Mana mare bakka bu’oota uummataatiin shororkeessaatti kan ramadame gareen hidhataa Shanee naannoo Affaar magaalaa Burqaatti duula qaaxxee haaraa jalqabuu isaa fi namoonni nagaan ajjeefamaa jiraachuu jiraattonni naannichaa Addis Maaledaatti ibsaniiru.

Madden Addis Maaledaa akka ibsanitti; Shaneen hubaaticha kan bane Hagayya 18 bara 2014tti jedhameera. Baay’inni isaanii sirriitti kan hinbeekamin jiraattonni magaalaa Burqaa baay’een ajjeefamaa jiru kan jedhan madden kun; “duraanis TPLF wajjin walitti hidhamiinsa cimaa qaba; ammas qaaxxicha yeroo walfakkaatutti bananiiru” jechuun dinqamaniiru.

Garichi ka’umsa isaa naannoo Baatii irraa akka taasifate eerameera. Hanga ammaatti jiraattota naannoo Oromiyaa irratti miidhaa qaqqabsiisaa turuu isaa kan yaadatan jiraattonni; jiraattota naannoo Oromiyaa fixee gara naannoo Affaaritti waan naanna’eef mootummaanis tarkaanfii barbaachisu jalqabuu qaba jedhaniiru.

Gareen hidhataa kun kanaan dura magaalaa Burqaatti qaaxxee raawwatee namoota nagaa miidhee akka ture kan yaadatan madden odeeffannoo; amma kan qaaxxee bane qopha’aa turuudhaan utuu hinta’in akka hinhafne ibsaniiru.

Hanga ammaatti baay’inni namoota ajjeefamanii sirriitti hinbeekamu kan jedhame yoo ta’u; gareen hidhate kun hanga gabaasni kun qindaa’etti hubaatii bal’aa qaqqabsiisaa akka jiru beekuun danda’ameera.

Gama biraatiin; gareen hidhate kun godina Wallaggaa lixaa aanaa Daarimuu seenuudhaan kallattii afuriin hubaatii banuuf yaalee turuun isaa kan eerame yoo ta’u; wayita sanatti poolisiin federaalaa ittisa taasiseen gara Dambi Doollootti yoo baqates irra-deebi’ee seenuuf qarqara qabatee eegaa jiraachuu isaa dubbataniiru.

Qaaxxee Shaneedhaan banameera jedhame ilaalchisuun odeeffannoo dabalataa akka kennanuuf gara hoogganaa biiroo koomunikeeshiinii naannoo Affaar Ahimad Kaalooyitaatti yaaliin taasifame bilbila kaasuu diduu isaaniitiin hinmilkoofne.

Gama biraatiin; shororkeessaa dha kan jedhame garee TPLF waraana marsaa sadaffaadhaaf baneen; naannolee Affaarii fi Amaaraatti namoota nagaa irraan miidhaa geessisuu isaa jiraattonni naannolee kanaa Addis Maaledaatti ibsaniiru.

Hagayya 18 bara 2014 barii gara sa’atii 11tti bakkeewwan naannoo Tigiraay keessa darbuun bakkawwan Takulashii fi Zoobil jedhamanutti waraana banuun isaa kan himameef gareen kun; qaaxxee yeroo gabaabaaf tureen namoota nagaa baay’inni isaanii hinbeekamin ajjeesuu isaa namoonni ijaan argan ibsaniiru.

Nageenya isaaniitiif jecha maqaan keenya hinibsamin kan jedhan jiraattonni Raayyaa-Allaamaaxaa; gareen hidhataa kun namoota dhukaasuu hinbeekne dirqisiisuun gara waraanaatti akka galan ajaja dabarsuu isaa fi; ajajicha hinfudhannu jechuun namoota nagaa falman irratti hubaatii ajjeechaa akka irratti raawwate eeraniiru.

Magaalaan Allaamaaxaa naannoo daangaa Tigiraayii fi Amaaraatti waan argamuuf; dhalattoonni Amaaraa fi Tigiraay waliin kan keessa jiraatan ta’uun ni beekama. Gareen hidhate kun kan miidhaa qaqqabsiise dhalattoonni Amaaraa achitti argaman tokko tokko isa cina ta’uun akka dhukaasan wayita dirqisiisu “lammii keenya hinwaraannu” jedhanii waan itti falmaniif jedhameera.

Raayyaan ittisaa Itoophiyaa dhukaasa deebiiif irratti baneen naannolee Takulashii fi Zoobil; akkasumas naannoo Waag gadhiisee gara duubaatti deebi’eera jedhan.

TPLF  naannoo Amaaraa qofa osoo hintaane; naannoo Affaarittis bakka godina afur jedhamuun beekamutti qaaxxee qaqqabsiisee akka ture madden Addis Maaledaa utuu hinibsin bira hindabarre.


አዲስ ማለዳ Hagayya 21 2014 No 63

- ይከተሉን -Social Media
ተዛማጅ ጽሑፎች

መልስ አስቀምጡ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Ads

የቅርብ ጊዜ ጽሑፎች