መነሻ ገጽAfaan OromooOduu AbooliiNaannoo Gambeellaatti guyyaa tokkichatti lammiiwwan kuma 63 ol balaa lolaatiin buqqa’uun isaanii...

Naannoo Gambeellaatti guyyaa tokkichatti lammiiwwan kuma 63 ol balaa lolaatiin buqqa’uun isaanii himameera.

Naannoo Gambeellaa aanaalee saddeet keessatti guyyaa tokko qofatti lammiiwwan kuma 63 ol balaa lolaa tasaatiin buqqa’uu isaanii mootummaan naannoo Gambeellaa Addis Maaledaatti beeksise.

Hoogganaan tajaajila hooggansa yaaddoo balaa naannoo Gambeellaa Gaatbeel Muun Addis Maaledaatti akka ibsanitti; aanaalee naannichatti argaman saddeetitti Hagayya 18 bara 2014 guyyaa tokko qofatti balaa lolaa tasa uumameen lammiiwwan kuma 63 fi 970tti siqan qe’e isaanii irraa buqqa’uuf dirqamaniiru jedhan.

Naannichatti lolaan hamaan uumamee lammiiwwan yeroo lammaffaaf akka buqqa’anii fi hanga Addis Maaledaan odeeffannoo kana qindeessitetti baay’inni buqqaatotaa kuma 75 ol ga’uu hoogganticha irraa mirkaneessiteetti.

Balaan tasaa kun aanaalee Gambeellaa, Jiruu, Akooboo, Waltaafoo, Jikawoo, Laaree fi aanaalee kan biraa lama keessatti kan mudate yoo ta’u; bakkawwan kanatti rooba roobeen dabalatatti lolaan naannoo Oromiyaa Gambeellaatti dhiyaatanii jiran irraa gara naannichaatti seene ka’umsa balaa kanaa ti jedhameera.

Instiitiyuutiin meetirooloojii Itoophiyaa naannichatti balaan lolaa uumamuu akka danda’u eeruu isaa hordofee; mootummaan naannoo Gambeellaa hojii qophii duraa kan raawwate yoo ta’es; balaan lolaa tasaa kun kan yaadamee fi humnaa ol ta’uu isaatiin buqqaatota baraaruun akka hindanda’amin himaniiru.

Lammiiwwan buqqa’an gara bakkawwan gogaa dha jedhamuun yaadamaniitti hojiin geessuu fi qubachiisuu raawwatamuu fi deeggarsa namoomaa nyaataa fi nyaata hintaane hojiin dhiyeessuufii raawwatamaa akka jiru hooggantichi dubbataniiru.

Balaan lolaa kun qabeenya irras balaa hamaa kan qaqqabsiise yoo ta’u; fakkeenyaafis aanaa Laareetti qofa hojii calaluu taasifameen beeladoonni maalaa 386; re’een kuma tokkoo fi 558; hoolaan 179; luukkuun kumni tokkoo fi 226 du’u isaanii fi qabeenyaa biraa irras miidhaan qaqqabuu himaniiru.

Dabalataan aanaalee torba keessatti miidhaan walqabataan akka uumamee fi mootummaan naannichaa ka’umsa miidhaa kanaa qulqulleessaa akka jiru beeksisaniiru.

Mootummaan naannichaa yeroo itti aanutti bakkeewwan eeraman kanaa fi kan biraatti balaan akka hinuumamneef hanga danda’ameen hojiin of eeggannoo hojjetamaa jira jedhaniiru.

Naannoo Gambeellaatti torban tokko dura aanaalee jaha keessatti uumamee kan ture balaan lolaa marsaa jalqabaa akkasuma lammiiwwan kuma kudha tokko ta’an naannoo isaanii irraa buqqiseera.

Naannichatti waggaa darbe balaa lolaa akkasuma uumameen lammiiwwan kuma 13 ta’an qe’ee isaanii akka buqqa’an ni yaadatama. Balaa lolaa uumamee tureen lammiiwwan buqqa’an deebisanii bayyanachiisuun humna kiyyaa ol waan ta’eef mootummaa federaalaatiif waamicha yoon dhiyeesses deebii atattamaa hinarganne jechuun isaa ni bekama.

Naannichi humna qabuun hanga danda’ame deeggarsa zayitaa fi daakuu furnoo yoo taasises; gargaarsichi garuu gahaa hinturre jedhameera.

Buqqaatotaaf da’oon akka hinijaaraminiif kan himamee ture yoo ta’u; buqqaatonni bakka daangaa Sudaan-kibbaatti dhiyaatutti daandii cinatti qubatanii waan jiranuuf wayita bokkan roobu rakkoo hammaataa keessa akka jiran himamuun isaa ni yaadatama.


አዲስ ማለዳ Hagayya 21 2014 No 63

- ይከተሉን -Social Media
ተዛማጅ ጽሑፎች

መልስ አስቀምጡ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Ads

የቅርብ ጊዜ ጽሑፎች