Ejensiin dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa qabeenyaan birrii biliyoona 2.6tti tilmaamamu na jalaa barbadaa’eera jedhe

0
1091

Ejensiin dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa dame isaa magaalaa Dasseetti argamu keessaa meeshaaleen wallaansaa birrii biliyoona 2.6tti tilmaamamu jalaa barbadaa’uu Addis Maaleedaatti ibseera.
Odeeffannoon ejensii dhiyeessaa qorichaa kana irraa Addis Maaledaa qaqqabe akka mul’isutti, mana maree bakka bu’oota uummataatiin gooltummaadhaan kan ragga’e gareen Adda Biliisummaa Ummata Tigiraay (ABUT), waajjira ejensichaa magaalaa Dasseetti tajaajilli wallaansaa itti kennamaa ture keessa kan turan qorichoonnii fi meeshaaleen adda addaa hedduun akka barbadaa’an hubachuun danda’ameera.

Damee ejensichaa magaalaa Dassee keessatti meeshaalee fi qorichoonni hedduun garee ABUTn barbadaa’uu fi saamamuu isaanii daarikteerri sab-quunnamtii fi dhimmoota koomunikeeshiinii ejensii dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa Awwal Hasan Addis Maaledaatti ibsaniiru.

Qorichoonnii fi meeshaaleen ejensichaa hedduun garee hidhataa kanaan saamamuu isaanii mirkaneesseera kan jedhan daarikteerichi, gatiin qabeenyichaa maallaqaan wayita tilmaamamu birrii biliyoona 2.6tti kan tilmaamamuu dha jechuun Addis Maaledaatti himaniiru.

Gareen hidhate kun wayita magaalaa Dassee too’atee turetti baay’inni isaanii kan sirriitti hinbeekamin qorichoota wallaansaa, akkasumas meeshaalee hedduu saamuu fi barbadeessuu isaa kan eeran Awwal, barbadeessi kun gaaga’ama dinagdee salphaa hintaane akka hordofsiisu eeran.

Kanaan walqabsiisuunis baay’ina qorichootaa beekuun yoo hindanda’amnes, adda durummaan qorichoonni sagantaa fayyaa fi kan idilee barbadaa’aniiru kan jedhan yoo ta’u, qorichoota sagantaa fayyaa kan jedhaman qorichoota dhibamtoota HIV/AIDS, haadholii fi dhibeewwan kana fakkaatanuuf qorichoota kennaman akka of keessaa qabu beeksisaniiru.

Gareen hidhataa ABUT fudhachuu kan danda’u saameera, meeshaalee biraa immoo barbadeesseera kan jedhan Awwal, mankuusaan qoricha talaallii haadholii fi daa’immanii qabbaneessu, akkasumas meeshaaleen biraa faayidaan ala ta’uu isaanii mirkaneesseera jedhan.

Dabalataanis, koompiyutaroonni damichatti argaman hundi saamamaniiru jechuun Addis Maaledaatti himaniiru.
Meeshaalee barbadaa’an keessaa tokko tokko salphaatti kan bakka buufaman, tokko tokko immoo salphaatti bakka buufamuu kan hindandeenye dha kan jedhan Awwal, qorichoota barbadaa’aniin dabalatatti, too’annoowwan nageenyaa, meeshaaleen waajjiraa, mankuusaa olaanaanii fi maashiinonni meeshaa kaasan (fork lifts) barbadaa’uu isaanii ibsaniiru.

Lammiiwwan naannolee gareen hidhataan kun too’ate jiraatan hanqinni qorichaa akka isaan mudate ibsaa turuun isaanii kan beekamuu dha. Kana iaalchisees namoota naannolee garee hidhataa kana jalaa biliisomanitti qoricha barbaadaniif ejensichi maal akka yaade Addis Maaledaan kan gaafatte yoo ta’u, hanga humni hayyameen qoricha qaqqabsiisaa jiraachuu isaanii daarikteerichi himaniiru.

Ministeera fayyaa waliin ta’uudhaan humna yeroo muddamaa caasessaniinis hospitaalotaa fi dhaabbilee fayyaa naannolee garicha jalaa biliisomanitti argamaniif qoricha qaqqabsiisuuf hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru.

Kanaan walqabsiisuunis, ministeera fayyaa keessatti akka humna tokkootti socho’uudhaan naannolee biliisomanitti lammiiwwan miidhamaniif qorichoota tajaajilanii fi meeshaalee wal’aansaa dhiyeessaa jirra jechuun daarikteerichi dubbataniiru.

Dameen ejensii dhiyeessaa qorichaa Itoophiyaa magaalaa Dasseetti argamu bal’aa fi tajaajila hedduu kennaa tureera kan jedhan daarikteerichi, damichi hanga ammaatti dhaabbilee fayyaa hedduudhaaf qoricha dhiyeessuudhaan kan tajaajile ta’uu eeraniiru.

Kanumaan walqabsiisuudhaan, dameen ejensichaa balaan barbadaa’uu isa mudate kun hanga har’aatti dhiyeessii qorichaatiin buufataalee fayyaa 303, hospitaalota 27, akkasumas dhaabbilee biraatiif tajaajila kennaa turuu isaa ibsaniiru.

Ministeerri fayyaa gama isaatiin, dameewwan tajaajila dhiyeessaa qorichootaa keessatti kan eeramu dameen Dassee garee ABUTn barbadaa’uu fi saamamuu isaa toora marsariitii isaatiin beeksiseera.

Eeruun ministeera fayyaa akka mul’isutti yoo ta’e, barbadaa’insa damee dhiyeessaa qorichaatiin dabalatatti, naannolee Amaaraa fi Affaaritti dhaabbileen fayyaa kumni lamaa fi 700 ol barbadaa’aniiru.


አዲስ ማለዳ 9 Muddee 2014 No 26

መልስ አስቀምጡ

Please enter your comment!
Please enter your name here