Teknooloojiin odeeffannoo seeftii neetii misoomaa hoogganuuf qophaa’e sababa hanqina sarvariitiin gara hojiitti hingalle jedhame

0
859

Odeeffannoowwan seeftii neetii magaalaa haala ammayyaatiin hoogganuuf ni dandeessisa tekinooloojiin jedhamee ture (Management Information System)sababa hanqina sarvariitiin hanga ammaatti gara hojiitti akka hingalin dhaga’ame.

Ejensiin Carraa Hojii Uumuu fi Wabii Nyaataa duraanii; hundeeffama mootummaa haaraa bara 2014tiin gara Ministeera Misooma Magaalaa fi Misooma Bu’uraatti; akkasumas gara Dandeettii Hojiitti qoodameera. Ejensichi utuu hinmaqfamin dura Ejennsii Carraa Hojii Uumuu fi Wabii Nyaataa Magaalota Federaalaa; Piroojeektii Carraa Hojii Uumuu Dargaggootaa; akkasumas odeeffannoowwan hojii piroojeektii seeftii neetii misooma magaalotaa bifa ammayyaatiin hoogganuuf tekinooloojiin dandeessisu hojjetamee xumuramuun gara hojiitti akka galu ibsamee ture.

Haata’u malee; ejensichi wayita lamatti qoodamu kutaalee hojii gara ministeera Misooma Magaalaatti ramadaman keessaa ogeeyyii tekinooloojii jiran irraa odeeffannoon Addis Maaledaa qaqqabe akka mul’isuttu; odeeffannoo seeftii neetii misoomaa bifa ammayyaatiin hoogganuuf ni dandeessisa jedhamee kan kan ture amma yoonaatti hojiitti hingalle.

Hojmaata ammayya kana hojii jalqabsiisuuf hojiiwwan teekiniikaa hundi yoo xumuramanis; sirnicha guutummaadhaan hojiitti galchuuf kan dandeessisu dhiyeessiin sarvarii waan hinjirreef; hojmaanni odeeffannoo seeftii neetii misoomaa ammayya’aan hojiitti galuu hafuu isaa ogeessi tekinooloojichaa Xilaahun Kabbadaa Addis Maaledaatti himaniiru.

Hojiiwwan biraa waan xumuramaniif hojicha jalqabuun ni danda’ama kan jedhan Xilaahun; sarvariin jiraachuu hafuun garuu hojmaatichi hojii irra akka hinoolleef gufuu ta’eera jechuun ibsan.
Akka ibsa Xilaahunitti yoo ta’e; ogeeyyiin tekinooloojichaa sarvariin akka bitamu ykn ergisaan akka dhufu hooggansa dhaabbatichaatiif gaaffii kan dhiyeessan yoo ta’u; hanga gabaasni kun qindaa’etti garuu deebii akka hinargatin Addis Maaledaatti ibsaniiru.

Odeeffannoo piroojeektii seeftii neetii misoomaa bifa ammayyaatiin hoogganuuf kan dandeessisu kun hanqina sarvariitiin hanga yoonaatti hojiitti galuu baatus; hojiiwwan biraa hundi waan xuxmuramanii fi yaaliidhaanis waan mirkanaa’aniif sarvarichi erga bitamee booda sirnicha jalqabuun akka danda’amu Xilaahun ibsaniiru.

Hojmaanni ammayaawaan kun guutummaa guutuutti xumuramee wayita hojiitti seenu; hanga yoonaatti kan ittiin hojjetamaa turan hojiiwwan hooggansa aadaa seeftii neetii misoomaa karaa salphaa fi si’ataadhaan raawwachuuf akka dandeessisu hubachuun danda’ameera.

Hojmaanni ammayyaawaan kun; galmooftota seeftii neetii irraa eegalee hojiiwwan dadhabsiisaa fi yeroo fixuun hanga yoonaatti jiran interneetiidhaan fayyadamuudhaan si’aayinaan hojjechuuf dandeessisa jechuun ogeessichi Addis Maaledaatti ibsaniiru.

Ogeessichi walqabsiisuunis; sirni hojmaata odeeffannoo haaraan jalqabamu galmooftota seeftii neetii sirnaan galmeessuuf; kan hanga ammaatti qaamaan argamuudhaan raawwatamaa kan ture kaffaltii seeftii neetii mana baankiitiin erguudhaan; hojii bittaawwan adda addaa too’achuun; akkasumas hojiiwwan raawwataman jala jalaa madaaluuf dandeessisa jedhan.

Kanaan dabalatatti; hojmaanni ammayyaa kun galmee hirmaattota gargaarsa seeftii neetii fooyyessuun kaayyoo yaadameef gumaachuu dandeessisa kan jedhan Xilaahun; namni inni kamtu rakkoon itti hammaatee seeftii neetiif galmaa’uu akka qabu; akkasumas namni kam utuu galmaa’uu hinqabne akka galmaa’e; akkasumas sirnichi calalee agarsiisuu akka danda’u ibsaniiru.

Kanaanis sirni hojmaatichaa namoonni gargaarsi isaan barbaachisu utuu hingalmaa’inii fi faallaa isaatiin utuu gargaarsi isaaniif hinbarbaachisin maallaqa dabalataa argachuuf namoota galmaa’an adda baasuu kan dandeessisu; hojiin burjaaja’e akka hinjiraannee fi kaayyoo seeftii neetii misoomaahojmaata sirriidhaan adeemsisuuf kan gargaaru ta’uu ibsicha irraa hubachuun danda’ameera.hojmaaticha gabbisaa kan jiru dhaabbata dhuunfaa Afriikoom Teknooloojii yoo ta’u; magaalota duraan turan 72 fi haaraa 11; waliigalaan magaalota 83tti hojmaatichi hojii irra akka ooluu fi hojichi kan jalqabame waliigaltee Baankii Adunyaa waliin taasifameen akka ta’e hubachuun danda’ameera.


አዲስ ማለዳ 30 Muddee 2014 No 29

መልስ አስቀምጡ

Please enter your comment!
Please enter your name here