መነሻ ገጽAfaan OromooOduu AbooliiNaannoo Tigiraay irraa nama tokko Finfinneetti galchuuf naannessitoonni hanga birrii kuma 100...

Naannoo Tigiraay irraa nama tokko Finfinneetti galchuuf naannessitoonni hanga birrii kuma 100 fi kuma 50tti kaffalchiisaa jiru.

Jiraattota naannoo Tigiraay gara Finfinnee fi magaalota giddugaleessa biyyaatti fiduuf namoonni namoota naannessuuf gurmaa’an nama tokkotii birrii kuma 80 hanga kuma 100 fi kuma 50tti kaffalchiisaa jiraachuu Addis Maaledaan naannessitoota dubbisuun mirkaneessiteetti.

Odeeffannoo kana argachuun kan danda’ame chaanaalii telegiraamii namoonni hojichatti bobba’an dhimmicha raawwachiisuuf akka mijatuufitti banataniin ta’uun hubatameera.

Naannessitoonni akka ibsanitti yoo ta’e; jiraattota naannoo Tigiraay gara giddugala magaalaatti kan fidan waraqaa enyummaa sobaa hojjechiisuu fi uffata seeraa waldaa fannoo diimaa itti huffisuun hojjetaa fakkeessuun ta’uu ifatti ibsaniiru.

Namoota dhimmichatti gurmaa’an gidduudhaa maqaan isaa akka ibsamu kan hinfedhin maddi Addis Maaledaa tokko “an tiraansimiteera fannoo diimaati; loongibeeziin qabadha; wayita adeemu uffannaa waldaa fannoo diimaa, waraqaa enyummaa sobaa fi baajii suuraa natty kennamuun hojjechiiseen geessa. Yuuniifoormiin geesseef uffatanii loongibeeziitti imalchiiseen fida. Akkas wayita ta’u hojjetaa fannoo diimaa ta’an jechuu dha; akkasittan isaan fida” jechuun ibseera.

Gochaa kana kan raawwatan gurmaa’uudhaan dabaree dabareedhaan deddeebi’uun akka ta’e ibsee; jiraattota kana gara Finfinneetti fiduuf birriin kaffalchiisan dhiiraa fi dubaratti garaagarummaa qaba jedheera. Dubara tokko Maqalee irraa gara Finfinneetti fiduuf kaffaltiin isaa birrii kuma 80 yoo ta’u; dhiiraaf ammo birrii kuma 100 fi kuma 50 ta’uu qaamoleen hojichatti bobba’an ibsaniiru.

Darbuuf sababni waan hinjirreef nama umuriin isaa waggaa 20 gadi ta’e fiduun akka hindanda’amne kan himame yoo ta’u; namoonni naannicha keessaa gara Finfinneetti dhufan garuu waan tokkollee qabatanii dhufuu hindanda’an jedhameera.  Kanumaan walqabatee “birricha immoo utuu an gara sanatti hindeemin naaf kaffala; sababni isaa yoon achi deeme neetwoorkiin hinjiru” jedhan kan odeeffannoo kennan kun.

Kan dhiiraaf kaffalamu sababni guddateef; dhiirota naannicha keessaa fuudhanii baasuun rakkisaa waan ta’eef; akkasumas waraqaa enyummaa fi wantoota tokko tokkoof maallaqni ani baasu olaanaa waan ta’eef jedheera.

Gama biraatiin; naannessitoonni naannoo Tigiraayiin ala kan ta’anii fi gara naannichaatti namoota gara naannichaatti maatii isaaniif maallaqa erguu barbaadan dubbisuun maallaqa ergamu keessaa dhibbeentaa 30 ofii isaaniif godhachuun hojii daddabarsuu akka addaan hinkutin beekuun danda’ameera.

Naannessitoota keessaa tokko tibbana gara naannoo Tigiraayitti imaluun namoota fiduuf abbaa dabaree ta’uu isaa eeruun; gara naannichaatti birrii kuma 500 qabatee akka adeemu Addis Maaledaatti odeeffannoo guutuu ibseera.

Maallaqa callaa daddabarsuun erga jalqabamee bubbuleera jechuu isaatiin keessumattuu sakattaatonni kellaawwan daangaa irratti argaman too’annaa cimaa taasisaa jiraachuun isaanii himamaa yoo jiraates; daddabarsitoonni garuu tooftaawwan adda addaatiin isaan jalaa miliqaa jiraachuu isaanii namoota gochichatti bobba’an irraa odeeffannoon argameera.

Tooftaa guddaan sakattaatota bira ittiin darban maallaqa akka darbuuf barbaadame namoota baay’eetti qoqqooduudhaan qabsiisuu dha. Akkas utuu godhanii itti dammaqamuun namoonni too’annaa jala oolan hanga wal haaluutti akka gahan dhaga’ameera.

Namoonni birrii kuma 100 sadiitti qoqooddachuun Qobboo irraa gara Allaamaaxaatti utuu imalanuu itti qaqqabame birricha waan wal haalaniif haatii fi mucaan; obbolaa fi hiryoonnis gidduu isaaniitti jibbiinsi uumamuu namoonni maqaa isaanii ibsuu hinbarbaanne dubbataniiru.

Addis Maaledaan dhimma kana ilaalchisuun kan dubbiste hoogganaan sab-quunnamtii waldaa fannoo diimaa Salamoon Alii; uffata seeraa fannoo diimaa itti huwwisuun namoonni namoota deddeebisan hanga yoonaatti akka isaan hinmudatin ibsaniiru. Salamoon dhimmicha kana booda ciminaan akka hordofan kaasanii; gama birrii daddabarsuutiin garuu kanaan duras gama naannoo Affaariin namoonni too’annaa jala oolan akka turan yaadachiisaniiru.


አዲስ ማለዳ Hagayya 7 2014 No 61

- ይከተሉን -Social Media
ተዛማጅ ጽሑፎች

መልስ አስቀምጡ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Ads

የቅርብ ጊዜ ጽሑፎች