የእለት ዜና
መዝገብ

Category: Haala Yeroo

Dhiyeessii Humnaa Ganna Keessa Fayyadamtoota Miidhu

Itiyoophiyaatti keessumattuu magaalota xixiqqootti baatiiwwan gannaa yoo seenan rakkoon addaan ciccituu humna ibsaa haala jireenya jiraattotaa kan qorudha.Ganna baranaa kanas dhimma bal’inaan mul’atu akka ta’e magaalota xixiqqoo biyya keenyaa baadiyaa jiranitti addaan ciccituun dhiyeessii humnaa akka bal’inaan jiru taajjabuun nidanda’ama.Tajaajilli…

Qophii Naannolee filannoon marsaa duraa itti hin adeemsifamne

Boordiin filannoo Itiyoophiyaa qophii filannoo marsaa jahaffaatiif taasisaa ture xumuruun filannoon guutuu biyyaa waxabajjii 14/2013 akka adeemsifame niyaadatama. Haata’u malee  boordichi filannoo guutuu biyyaa marsaa jahaffaa  guutummaatti waxabajjii 14 adeemsisuu hindandeenye.Sababa kanaanis filannicha  marsaa lamaan adeemsisuuf dirqameera.Boordichi filannicha marsaa lamaan…

Yaaddoo balaa lolaa gannaa

Naannawa Itiyoophiyaa gara garaatti waqtii gannaatti roobni ulfaachuu isaa wajjin walqabatee balaawwan lolaa,sigigaacuun lafaa,manca’inni daandiifi cabiinsi riqichaa nimudata.Naannawa rakkoon kun mudatutti miidhaawwan dhabamuu lubbuu namaa,buqqa’uu hawaasaafi barbadaa’insi qabeenyaa nimudata. Balaawwan sababa lolaatiin mudatan lubbuu namoota hedduu kan galaafataniifi manca’iinsa qabeenya…

Itti fufiinsa seera fottoquu hayyamuu

Yaadi bu’uraa seera mirga carraa ofii ofiin murteessuu hanga fottoquu hayyamu heera mootummaa biyya keenyaa keessatti iddoo erga qabatee jaarraan nuusni darbeera.Seerri akka kanaa biyya bittinneessu kun biyyaalee biroo keessa akka hin jirre hayyoonni nidubbatu.Rakkoo inni uumu eeruudhaanis akka hafuuf…

Doktara kabajaa Abbabach Goobanaa

Yeroon abbaa taayitaati.Irree uumaan nama jedhamu dandamachuu hindndeenyeen qaba,kan moo’atamu hinfakkaatu.Namni tokko tokko garuu jira,Yeroo irratti qarooma.Akkamitti?yoo jettan yeroo duratti yeroon kan hindagachiifneen,hojii baras ta’e dhalaootaaf ce’ee darbu hojjeta waan ta’eef. Namoonni baay’een’eenyu jennee waamnuun!’jedhanii rakkachuun miruma qabaniin jechaa jaalalaatiin…

Yaadannoo Artiist Haacaaluu Hundeessaa

Haacaaluu Hundeessaa haadhasaa Guddattuu Horaafi abbaasaa Hundeessaa Boonsaa irraa bara 1976 Addis Ababaa irraa karaa lixaatiin fageenya kiiloo meetira dhibba tokko fagaattee kan argamtu Magaalaa Ambootti dhalate.Ambootti dhalatee kan guddate Haacaaluun ijoollummaa isaa irraa eegalee jaalalli muuziqaadhaaf qabu baay’ee ture.Xiyyeeffannoon…

Raawwachiiftoota Filannoo Waxabajjii 14 irratti taajjabbiiwwan tokko tokko!

Filannoon marsaa jalqabaa waxabajjii 14 adeemsifame yaadawwan gara garaa kan keessummeesse ture.Paartiiwwan siyaasaa mallattoowwan isaanii carraa argataniin yoo beeksisan,kanneen tokko tokko ammoo ibsa waliigalaa hanga kenninutti obsaa wayita jedhan dhaga’amu.Hawaasniifi hayyoonni siyaasaa dhimma filannoo irratti yaada qaban dhaga’uun akkuma barametti…

Addis Ababaan akkamiin filatte?

Hoganttummaa ola’anaa boordii fiilanno biyaaleessan fiilanaan waliigalaa 6ffa niigeggefama kan ittin jeedhame Waxabajji 14/2013 gaggefameera.boqonnaa jalqabaa kanaan naanoolee filannaan gutuummaan gutuutti itti gegefame kessaa tokko Addis Abebaedha. Boordiin filannoo biyyalessa filanno waliigalaa 6ffa guyya tokkotti geggesuuf yaadee hojjachaa yoo turees…

This site is protected by wp-copyrightpro.com