የእለት ዜና
መዝገብ

Category: Haala Yeroo

Rakkoolee wal xaxaa geejjibaaimaltootagidirsan

Magaalaa Finfinneetti dhimmoolee jiraattootatti qormaata ta’an keessaa inni tokkoffaa fii ol’aanaan rakkoo Geejibaafi.Akkuma manaa bahaniingeejjibabarbaadan argachuu danda’uun salphaa miti.Qormaatawwanjiraattotaa yeroo isaaniifi maallaqa isaanii akka malee qisaasankeessaa rakkoon geejjibaa isa adda duraatiin.Innis yeroo yeroodhaan dabalaa kan deemuu lakkoofsajiraattoota magaalatti waliin kan…

Iyya nuqaqqabaa lammiilee nagaa du’a hin olchinne

Sayid Adam jedhama Dhalate kan guddatte naannoo Oromiyaa Godina Wallaggaa bahaa Hangar guttin qa’ee afur kessattidha. Sayid dargaggoo tattaafataa hojii Daldalaa irratti bobba’e yammu ta’u Naannoo Oromiyaatti haa dhalatu male naannolee Itiyoophiyaa kessatti argaman keessa yeroo daddabalamaa socho’aa akka jiraate…

Buqqaatoota du’a jalaa miliqan

Waraanni karaa kaabaa ka’ee waggaa guutuudhaafbulttiwwan muraafni isa hafuu amma ammaatti lubbuuhedduwwaniigalafateera.gaaddidduundu’a isaaniirratti gaaddidaa’ee qa’ee isaanii dhiisanii kanneen baqataniifii buqqaatoota jadhamanii bakka doyyaaqubannaafii akkasumas mana firaa bakka bakkattimmo waan jala da’eefatanhojatatanii kanneen jiraachuuf dirqaman hedduudha. Waraanichi miidhaa namoomaa horddofsiiseetti dabalee…

Goodaansa jireenya hedduwwanii jeeqee

Dur Kessumaa bara Jaanahooyi Finfinnee keessatti yoo roobuuf jedhu amma robnii caamuutti maaliif Paaspoortii hin baafannu jechuudhaan akka bashananaas taasiisanii namootiin Finfinnee paaspoortii baafachaa akka turan himama. Bara sana lammileen Itiyoophiyaa gara biyya biraa kan deeman baruumsaaf dowwannaaf yookan immo…

Ayyaana Irreechaa fi ibsama isaa biraa

Irreechaan guyyaa Galateeffannaadha.Ayyaannii kun iddoowwan lamatti akka ayyaaneeffamuu dubbatu .iddoowwan itti kabajaman kunis malkaafi Tulluu iratidha. inni tokkoffaa seensa gannaatti ganna nagaadhaan nuceesiisi jechuudhaan jiidha nuu hin dhawwatiin jechuudhaan Tuluutti ol ba’anii uumaa isaanii kan itti kadhatanidha inni lammataa immoo…

iidhaa korniyaa dubartootaa buqqaatoota hojii barbaadan irratti raawwatamu

Daasaash Moollaa jedhamutti dhalatte kan guddatte Godina Walloo kaabaa Aanaa Maqeet ganda 04 iddoo addaa wafcinaa jedhamtutti Daasaash barumsashe amma kutaa 8 baratteeti garuu ammo sababii hirriina humnaa barumsashe bakkaan ga’u hin dandeenyee mana abbaa qabeenya galtee hojjachuudhaan jireenya ishee…

Paartiin badhaadhinaa qofaasaa kan itti dorgomuu filannoo naannoo Sumaalee

Boordiin filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaa filannoo walii galaa marsaa 6ffa Waxabajjii 14/2013 kan raawwachiisaa yammu ta’u sababii dhimma nagaatiin bakkawwan filannoon itti hin adeemsifamin hafetti Fulbaana20/2014tti marsaa lammataa adeemsisuuf beellamni qabameera Filanno marsaa jalqabaa guutummaa gutuutti naannolee hin hin qabamnne keessaa…

Olmmaa ayyaanaa buqqaatootaa

Ayyaanota biyya keenyatti kabajaman jidduudhaa waggaa eege magariisttummaa biqiltuwwaniin miidhagee waggaa moofaa gaggeesseebara haaraa abddii ifaa qabatee kan dhufuu ayyaana jijjiirraa waggaa yookan inquxaaxaashiidha. Ayyaanni jijjiirraa wagaa, waggaan moofaan gaggefame waggaa haaraaf simannaan ittii taasiifamuu,jireenyii haaaraan itti jalqabamuu abdii haaraan…

Waggaa haaraafii gabaa ayyaanaa

Barriibaraan bakka buufamee baatiileefi guyyaan wal bakka buusaa waggaa haaraa senneerra.akkalakkofsa Itiyoophiyaatti jijjirraan baraa Fulbaana tokko kabajama.Fulbaanni tokko kuunmoggaasa amantawaa mataasaa danda’e kan qabu yammu ta’u akkaataama kanaan jabanaMaatiiwosJabana Maarqos jabanaLuuqaasifiijabanaYoohaannisjadhamuudhaanibsamu.Lamiileen Itiyoophiyaa ayyaanni yammu dhufuwantootaayyaanaaf isaan barbaachisu bituudhaafsardamuu.Gabaanisaasmiira ayyaanaa qabaata….

Dhiibbaa miidiyaaleen hawaasummaa miidiyaalee idilee iratti qaban

Miidiyaan hawaasummaa burqaa oduufii ragaa ol’aanaa ta’a dhufuusaa hordofee miidiyaaleen dura turan dhaabbachuu dadhabaa isaan tokko tokko gutuummaan gutuutti midiiyaa hawasuummaatti yammu makaman hubachaa jirra.kessumaa midiiyaa maxxansaa irratti kana jadhanii ibsuun amma rakkisuutti qormaatichii cimeera. tamsafttummaa oduu baramerraa ba’uudhaan gara…

Waqtii Gannaa Daa’imman Daandiirra Jiraataniif Cittoo Irratti Fanxoo ta’e

Roobeel Alamuu jedhama.Kan dhalate Goojjaamitti yoo ta’u wayitii ammaa Magaalaa Finfinnee naannawa Magganaanyaatti daandiirra jiraata.Roobeel wayita ammaa ol guddataa umuriidhaan waggaa kudha lamaati.Abbaasaa wajjin kan gargar ba’an wayita umuriin waggaa saddeet ga’etti.Yeroo Haadhaafi Abbaasaa wajjin jiraachaa turetti wanti umurii waggaa…

Dhiibbaa Qaala’iinsa Gatiifi Xumurasaa

Sannaayit Akaaluu umuriidhaan waggaa soddomoota keessatti kan argamtu yoo taatu haadha ijoollee sadiiti.Sannaayit hojii daldala koosmootiksii utuu hojjechaa jirtuu Addis Maaladaa wajjin walagarte.Qaala’iinsa jireenyaa too’achuun wayitii ammaa ulfaataa akka ta’e dubbatte.’Miidiyaawwan irra deddeebiidhaan hojjettanis jijjiiramni dhufuu waan hindandeenyeef dubbachuu dhiisuu…

Dhugaa Bal’ina Bosona Keenyaa

Bosonni addunyaadhaaf barbaachisaadha jechuun hubachiisuuf yaaluun Sonbi ilma namaatiif barbaachisaadha jechuun barsiisuuf akka yaaluuti.Barbaachisummaa biqilootaa Daa’imummaa irraa eegaluun barachaa guddannus manca’ina bosonaa garuu akka ummataatti hanbisuu utuu hindanda’in hammentaan qabeenya bosonaa gadi aanaa akka ta’e odeeffannoowwan jiran nimul’isu.Dhaabbanni Nyaataa Addunyaa(FAO)…

Dhiyeessii Humnaa Ganna Keessa Fayyadamtoota Miidhu

Itiyoophiyaatti keessumattuu magaalota xixiqqootti baatiiwwan gannaa yoo seenan rakkoon addaan ciccituu humna ibsaa haala jireenya jiraattotaa kan qorudha.Ganna baranaa kanas dhimma bal’inaan mul’atu akka ta’e magaalota xixiqqoo biyya keenyaa baadiyaa jiranitti addaan ciccituun dhiyeessii humnaa akka bal’inaan jiru taajjabuun nidanda’ama.Tajaajilli…

Qophii Naannolee filannoon marsaa duraa itti hin adeemsifamne

Boordiin filannoo Itiyoophiyaa qophii filannoo marsaa jahaffaatiif taasisaa ture xumuruun filannoon guutuu biyyaa waxabajjii 14/2013 akka adeemsifame niyaadatama. Haata’u malee  boordichi filannoo guutuu biyyaa marsaa jahaffaa  guutummaatti waxabajjii 14 adeemsisuu hindandeenye.Sababa kanaanis filannicha  marsaa lamaan adeemsisuuf dirqameera.Boordichi filannicha marsaa lamaan…

Yaaddoo balaa lolaa gannaa

Naannawa Itiyoophiyaa gara garaatti waqtii gannaatti roobni ulfaachuu isaa wajjin walqabatee balaawwan lolaa,sigigaacuun lafaa,manca’inni daandiifi cabiinsi riqichaa nimudata.Naannawa rakkoon kun mudatutti miidhaawwan dhabamuu lubbuu namaa,buqqa’uu hawaasaafi barbadaa’insi qabeenyaa nimudata. Balaawwan sababa lolaatiin mudatan lubbuu namoota hedduu kan galaafataniifi manca’iinsa qabeenya…

Itti fufiinsa seera fottoquu hayyamuu

Yaadi bu’uraa seera mirga carraa ofii ofiin murteessuu hanga fottoquu hayyamu heera mootummaa biyya keenyaa keessatti iddoo erga qabatee jaarraan nuusni darbeera.Seerri akka kanaa biyya bittinneessu kun biyyaalee biroo keessa akka hin jirre hayyoonni nidubbatu.Rakkoo inni uumu eeruudhaanis akka hafuuf…

Doktara kabajaa Abbabach Goobanaa

Yeroon abbaa taayitaati.Irree uumaan nama jedhamu dandamachuu hindndeenyeen qaba,kan moo’atamu hinfakkaatu.Namni tokko tokko garuu jira,Yeroo irratti qarooma.Akkamitti?yoo jettan yeroo duratti yeroon kan hindagachiifneen,hojii baras ta’e dhalaootaaf ce’ee darbu hojjeta waan ta’eef. Namoonni baay’een’eenyu jennee waamnuun!’jedhanii rakkachuun miruma qabaniin jechaa jaalalaatiin…

Yaadannoo Artiist Haacaaluu Hundeessaa

Haacaaluu Hundeessaa haadhasaa Guddattuu Horaafi abbaasaa Hundeessaa Boonsaa irraa bara 1976 Addis Ababaa irraa karaa lixaatiin fageenya kiiloo meetira dhibba tokko fagaattee kan argamtu Magaalaa Ambootti dhalate.Ambootti dhalatee kan guddate Haacaaluun ijoollummaa isaa irraa eegalee jaalalli muuziqaadhaaf qabu baay’ee ture.Xiyyeeffannoon…

Raawwachiiftoota Filannoo Waxabajjii 14 irratti taajjabbiiwwan tokko tokko!

Filannoon marsaa jalqabaa waxabajjii 14 adeemsifame yaadawwan gara garaa kan keessummeesse ture.Paartiiwwan siyaasaa mallattoowwan isaanii carraa argataniin yoo beeksisan,kanneen tokko tokko ammoo ibsa waliigalaa hanga kenninutti obsaa wayita jedhan dhaga’amu.Hawaasniifi hayyoonni siyaasaa dhimma filannoo irratti yaada qaban dhaga’uun akkuma barametti…

Addis Ababaan akkamiin filatte?

Hoganttummaa ola’anaa boordii fiilanno biyaaleessan fiilanaan waliigalaa 6ffa niigeggefama kan ittin jeedhame Waxabajji 14/2013 gaggefameera.boqonnaa jalqabaa kanaan naanoolee filannaan gutuummaan gutuutti itti gegefame kessaa tokko Addis Abebaedha. Boordiin filannoo biyyalessa filanno waliigalaa 6ffa guyya tokkotti geggesuuf yaadee hojjachaa yoo turees…

This site is protected by wp-copyrightpro.com